Programa de les Eleccions Generals 2011

A Pirates de Catalunya el programa es desenvolupa de forma col·laborativa i tots els afiliats poden votar a favor de la proposta de programa, en contra, o proposar esmenes i solucions alternatives. El programa presentat aquí s'ha elaborat a partir de la primera versió i de les esmenes que van ser més recolzades durant la votació d'aquesta. La proposta definitiva ha estat consensuada pels afiliats en una segona votació al nostre Sistema de Participació Ciutadana. Si ho desitgeu, us en podeu descarregar una versió en PDF fent clic aquí.

Estructura
 • Introducció
 • Ideari
 • Programa marc
  1. Drets i llibertats fonamentals
  2. Transparència
  3. Cultura i educació
  4. Coneixement i patents
  5. Participació ciutadana
 • Propostes de referèndum
  • Economia, treball i Seguretat Social
  • Educació
  • Salut
  • Polítiques socials
  • Medi ambient
  • Política exterior i de cooperació
  • Agricultura, ramaderia i pesca

menú

Pirates de Catalunya es desmarca de la resta de partits al tractar-se d'una organització horitzontal, ideològicament transversal, és a dir, oberta a gent de tota ideologia (sempre que respectin els Drets Humans) i disposada a obrir nous camins a la política per acostar-la a tots els ciutadans.

Aquest programa electoral ha estat creat de manera col·laborativa entre tots els ciutadans que així ho han desitjat, i validat en votació pública i verificable al nostre Sistema de Participació Ciutadana per tots els Pirates.
 
Està estructurat en dues seccions, l'ideari pirata i el programa marc, i amb un annex  de propostes per futurs debats:
 • L'ideari pirata: Va ser aprovat a la primera assemblea del partit. És la base que considerem necessària per a una democràcia sana. Hi basem tota la nostra activitat interna i externa, així com els nostres objectius.
 • Programa marc: Ha estat elaborat per donar una major concreció al nostre ideari i una resposta als reptes i necessitats de la situació actual amb motiu de les eleccions generals de 2011.
 • Annex. Propostes per futurs debats: propostes presentades i debatudes al sistema de participació ciutadana, en què no s'ha arribat a un consens.

menú

El nostre ideari gira entorn de cinc principis essencials per a una democràcia sana.
 • Drets i llibertats
  • Preservar la presumpció d'innocència, la privacitat i la llibertat d'expressió, dins i fora d'Internet.
  • Garantir que es respectin els drets i llibertats de la Declaració Universal dels Drets Humans en la lluita contra la delinqüència i el terrorisme.
  • Utilitzar programari lliure i formats estàndards oberts a les administracions, i així garantir la seguretat i la privacitat de tota la informació sensible dels ciutadans.
 • Societat de la informació
  • Fomentar la societat en xarxa, una major taxa de penetració d'Internet, més banda ampla i connexions de qualitat per a tothom.
  • La neutralitat de la xarxa és un requisit imprescindible per garantir la democràcia, tant en àmbits privats com públics.
  • Tots els serveis d'Internet existents (i els que existiran) han de ser accessibles i ofertables sense restriccions ni discriminacions entre uns serveis i altres.
  • Govern obert – Administració 2.0: autentificació centralitzada, unificació de bases de dades, finestreta virtual única, publicació de les eines de l'administració.
 • Cultura i drets d'autor
  • La cultura és un patrimoni comú, a la qual tenen dret a accedir tots els ciutadans.
  • El lliure intercanvi sense ànim de lucre no ha de ser criminalitzat, sinó considerat una eina eficaç per a distribuir i promocionar la cultura.
  • Demanem que el diner públic es gestioni en benefici dels autors i no pas dels productors. Les fórmules actuals de remuneració compensatòria per còpia privada no beneficien els artistes, sino a les grans productores i distribuidores.
  • Demanem un nou model de gestió en què els creadors disposin de la llibertat d'autogestionar els seus drets o bé treballar amb entitats de gestió de drets d'autor. Els creadors han de ser lliures de cedir o no cadascun dels seus drets.
  • Busquem el diàleg entre els diversos col·lectius implicats i la ciutadania, per trobar solucions que resultin satisfactòries per a tothom.
 • Reforma del sistema de patents
  • Rebutgem les patents de programari a l'ordenament jurídic, així com les de qualsevol altre algorisme o concepte. Les patents van ser creades per a potenciar la innovació industrial, és a dir, noves invencions, i no pas per a monopolitzar idees o descobriments.
  • Plantegem un model de patents obert al desenvolupament i a la innovació, que aprofiti el coneixement existent i fomenti l'evolució de la tecnologia en benefici de la societat, evitant monopolis privats. Per això la durada d'una patent ha de ser relativa a la inversió necessària en investigació i desenvolupament, i mai renovable, sinó que, un cop expirada, ha de passar a formar part del domini públic.
  • Oposició a possibles patents d'organismes vius.
 • Democràcia Directa
  • Estem a favor de la participació activa i democràtica dels ciutadans en les decisions polítiques que poden afectar a les seves vides.
  • Som conscients de la igualtat de drets i obligacions de tots els ciutadans i confiem en la seva pròpia capacitat de decisió.
  • Cal treure més profit dels avenços tecnològics. S'ha d'utilitzar Internet per a avançar cap a una democràcia real, en què el paper dels ciutadans no es limiti a triar un cop cada quatre anys uns representants; obrint vies per a que la gent pugui participar activament en les decisions que afecten les seves vides.

El nostre primer compromís, i el de qualsevol representant pirata, és respectar les tres lleis pirates que regeixen el nostre vot:
 
 • Primera Llei: Un/a representant pirata votarà sempre a favor de la Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH).
 • Segona Llei: Un/a representant pirata votarà sempre a favor de l’Ideari Pirata, excepte quan entri en conflicte amb la primera Llei.
 • Tercera Llei: Un/a representant pirata obeirà sempre les ordres que li dicti, per democràcia directa, l'assemblea de Pirates, excepte si aquestes ordres entren en conflicte amb la primera o la segona Llei.
I – Drets i Llibertats fonamentals
 
 • Drets i llibertats
  • Actuarem contra qualsevol intent de vulneració dels drets i llibertats, congruents amb la DUDH, assolits per la ciutadania, independentment de l'àmbit del que sorgeixi.
  • Defensem la llibertat d'expressió i volem ampliar-la al nivell dels estats més democràtics, inspirats en iniciatives com la Icelandic Modern Media Initiative.
  • Treballarem per a preservar la pressumpció d'innocència en tots els àmbits.
 • Igualtat, família i gènere
  • Defensem la igualtat d'oportunitats per a totes les persones i en tots els àmbits, sense cap mena de distinció.
  • Aplicarem la “Convenció Internacional sobre els Drets de les persones migrants i les seves famílies”.
  • Ampliarem el dret d’asil a fi i efecte que doni major protecció a les persones perseguides per raons polítiques, confessionals, ètniques, o socials.
  • Promulgarem una Llei de la Igualtat encaminada a erradicar qualsevol tipus de discriminació, en qualsevol àmbit, de manera integral. S’ha de dotar a la ciutadania dels intruments jurídics necessaris per a poder defensar-se, d’una manera àgil, dels actes i omisions discriminatoris que pateixi.
  • Propugnarem polítiques que respectin i promoguin la lliure autodeterminació en tot el que faci referència a la identitat i l’orientació sexual.
  • Defensarem el pluralisme en les formes de convivència i cohabitació. La política ha de tenir en compte la diversitat d’estils de vida i fer possible una decisió realment lliure de l'individu sobre el model de convivència que vulgui adoptar. Rebutjem que qualsevol model elegit obtingui privilegis sobre altres, siguin de tipus estructural o econòmic.
  • Garantirem els drets dels menors com a subjectes de dret que són, tenint sempre en compte el principi de l’interès superior del menor.
 • Violència domèstica
  • Canviarem la denominació "Violència de Gènere" per "Violència Domèstica" amb l'objectiu d'equiparar, sense retallar en cap cas els drets aconseguits per a les dones en l'actual llei de Violència de Gènere, les actuacions i les penes relacionades amb qualsevol tipus de violència que tingui lloc en l'àmbit de la família o de la parella; aixíu donarem cobertura específica a les víctimes de violència en parelles homosexuals,  els casos específics de maltractament dels homes de parelles heterosexuals i tot tipus de violència en l'àmbit familiar.
 • Neutralitat de la xarxa
  • Tenir dret a una connexió a Internet que permeti enviar i rebre els continguts que es desitgin, utilitzar els serveis i les aplicacions que desitgin, i emprar el maquinari i el programari que desitgin.
  • Tenir dret a una connexió a Internet lliure de discriminació, que consisteixi en bloquejar, limitar o prioritzar determinats tipus d'aplicacions, serveis o continguts, o basada en la ubicació de l'emissor o el receptor.
  • Tenir dret a sol·licitar la correcció, eliminació o a impedir la transmissió de la seva informació personal que es vinculi a adreces IP, que són potencialment identificables.
  • Permetre que s'utilitzin els espais públics per a desplegar la infraestructura d’ús no comercial per tal de facilitar l’accés a la xarxa d’Internet, als serveis de l’Administració pública i a la participació ciutadana, així com la creació de xarxes ciutadanes.
  • Derogar lleis, com la Llei Sinde, que atempten contra la neutralitat de la xarxa o permeten la censura.
 • La privacitat

  Els ciutadans han de tenir dret a:

  • Navegar per Internet i accedir als continguts de manera anònima.
  • Decidir en qualsevol moment traslladar, modificar o cancel.lar les seves dades d'usuari de qualsevol servei d'Internet.
  • No revelar les claus privades o haver de desxifrar les dades.
  • No sofrir cap mena d'interceptació de les comunicacions, amb l'excepció que es facin per ordre judicial, i tenir dret a xifrar les comunicacions a qualsevol nivell, sense limitacions en la clau o algoritme utilitzat.
  • Que els organismes públics vetllin per a què els sistemes de vigilància electrònica respectin els drets fonamentals, i actuar d’ofici en cas d’incompliment.
 • El lliure accés
  • Proporcionar banda ampla simètrica, de qualitat, com a servei universal per als ciutadans.
  • Garantir l'accés a les dades i als resultats de desenvolupaments finançats amb fons públics, així com l'ús i la distribució lliure.
  • Fomentar programes educatius d'alfabetització digital entre els col·lectius més allunyats de les noves tecnologies.
 • Una administració més moderna
  • Autentificació centralitzada, unificació de bases de dades.
  • Finestreta virtual única, publicació de les eines de l'Administració, i reducció de la burocràcia als nivells estrictament necessaris.
 
II – Transparència
 
La transparència i l’accés a la informació són dues condicions essencials per al funcionament d’un sistema democràtic, que han d'equilibrar-se amb el dret a la intimitat dels individus i amb la confidencialitat de determinades informacions, justificada per raons econòmiques o de seguretat col·lectiva.
 
Considerem que l’accés a la informació hauria de ser un dret ciutadà ja que possibilita el desenvolupament personal dels individus i els permet participar amb plena capacitat en la gestió dels afers col·lectius, així com exercir el control de les decisions dels representants polítics i dels administradors públics. Per això, ens comprometem a:
 
 • Aconseguir que la transparència es converteixi en un deure pro-actiu a informar i en una pràctica normal de les administracions i entitats implicades.
 • Que tota informació econòmica interna de l'Administració ha de ser publicada per tal que pugui ser consultada de manera simple per la ciutadania.
 • Garantir el dret dels ciutadans a accedir a qualsevol tipus d’informació que es demani. S’ha d’aconseguir que la transparència es converteixi en un deure i en una pràctica normal de les administracions i entitats implicades.
 • Que es pugui accedir de manera lliure, simple i gratuïta a qualsevol informació, dades i documentació generada en projectes subvencionats amb diners públics, sempre respectant la privacitat i la protecció de les dades de caràcter personal. Cal que tot el coneixement que es generi gràcies a fons publics sigui obert i per a tothom.
 • Fer públic el patrimoni dels càrrecs electes tant abans de les eleccions com durant el mandat. Publicar també informes regulars de les seves activitats com a polítics, que detallin les consultes i les reunions que han tingut, i la justificació i resultats de les activitats esmentades.
 • Reclamar la completa transparència en relació a l'activitat econòmica dels partits polítics, és a dir, informació detallada en quant a fonts d’ingressos i despeses.
 • Les excepcions a la transparència, per raons de dret a la intimitat, seguretat nacional, prevenció i lluita contra la delinqüència, etc., han d’estar clarament enumerades i definides sense deixar les decisions corresponents a la interpretació i discreció de les administracions o dels organismes que han de facilitar la informació.
 • Garantir la privacitat i confidencialitat de la informació de persones i organismes per raons de dret a la intimitat o econòmiques que determini la llei, especialment en front de les noves TIC, el nombre creixent de bases de dades i els sistemes de vigilància electrònica que existeixen a la nostra societat. En el cas de persones que tenen funcions públiques, aquest principi està supeditat als principis de transparència esmentat abans.
 • En general, fer accessible tota la informació no sensible, d'interés per a la ciutadania, de manera pública a Internet i fomentar la creació d'eines que afegeixin valor, aportin informació addicional o en millorin la visualització.
 • Promoure l'estalvi en infraestructures tecnològiques mitjançant l'ús de programari lliure, que per una banda garanteix la seguretat en el tractament de les dades personals i alhora fomentarà la creació d'empreses dedicades al seu suport.
 
III – Cultura i Educació
 
Promovent la cultura no tan sols es protegeix la creativitat sinó també les nostres llibertats. Una política cultural responsable, transparent, estimulant i sostenible enforteix una societat humana, diversa i orientada al futur.
 
Defensem un model en què la creació i l’intercanvi d’informació siguin dos dels seus trets fonamentals. Pensem que això és bàsic, no tan sols per al desenvolupament cultural, sinó també social i econòmic.
 
Creiem que l'educació és un instrument clau per a la cohesió social i la formació dels nostres joves, per a promoure el desenvolupament integral de la persona, per a la formació d’una ciutadanía crítica i activa i per a impulsar la societat del coneixement, tant necessària per al canvi del model econòmic que propugnem.
 
Defensem un sistema educatiu que incentivi la creativitat, la curiositat intelectual, l'autodirecció, la responsabilitat social i la cooperació dels alumnes.
 
Els Pirates ens comprometem a:
 • El reconeixement dels legítims drets dels creadors de gaudir del fruits del seu treball ha de equilibrar-se amb el reconeixement dels drets de la població a l'accés al coneixement i la cultura.
 • Mantenir eficient l’estructura del finançament cultural i artístic. Els recursos econòmics destinats a àrees culturals i artístiques seran sempre assignats buscant la màxima diversificació i transparència, i fent el possible per evitar que acabin fomentant o perpetuant xarxes clientelars o finançant propostes disenyades ad-hoc per a la caça de subvencions i el malbaratament d'aquests recursos.
 • Impulsar el canvi de model econòmic actual de les indústries culturals cap a un altre en què es puguin combinar, de manera equilibrada, sostenible i en el marc de l’interès general, els interessos dels diversos actors (autors, creadors, indústria cultural, consumidors….)
 • Propugnar una reforma dels drets d’autor i de la propietat intel·lectual en consonància amb la declaració de Washington del 2011 del “Global Congress on Intelectual Property and Public Interest”.
 • Promoure el lliure intercanvi sense ànim de lucre i que aquest no sigui criminalitzat, sinó considerat una eina eficaç de distribució i promoció culturals.
 • Rebutjar les fórmules de remuneració compensatòria per còpia privada i l'actual model de gestió de drets d'autor.
 • Fer passar a domini públic amb màxima celeritat tota obra que rep fons públics per a la seva creació, distribució, organització, entre altres.
 • Defensar que les obres que són finançades totalment amb diner públic han d'estar a l’abast del públic des del primer dia de la seva finalització.
 • Fomentar l'autogestió dels drets per part dels autors per tal d’evitar monopolis abusius.
 • Impulsar decididament una formació professional de qualitat i amb un present i futur laboral que permeti l’accés a llocs de feina de qualitat.
 • Dotar al sistema educatiu dels incentius necessaris per a què la formació continuada del professorat i el compromís afegit en la seva tasca siguin reconegudes. Proposem una avaluació contínua de profesorat molt més exigent, basada en les capacitats educatives, d'innovacio i la promoció.
 • Fomentar el desenvolupament de materials escolars sota llicències lliures que implementin el currículum de totes les assignatures.
 • Augmentar l'oferta de cursos de formació i reciclatge per a adults en noves tecnologies, idiomes i programari lliure.
 • Assegurar la integració de les noves tecnologies en l'ensenyament garantint la connexió a Internet i tots els recursos personals i materials necessaris a les escoles (ordinadors, reproductors de DVD, projectors, pissarres electròniques…).
 • Cercar nous models educatius aplicats actualment i funcionant amb éxit per tal d'adaptar-los i millorar el nostre sistema actual.
 • Crear una sèrie de criteris per a l'adquisició i ús de programari en l'administració pública.
 
IV – Patents i Drets de Propietat Intel·lectual
 
Els drets de propietat intel·lectual (DPI) inclouen un conjunt relativament heterogeni de drets de propietat sobre entitats immaterials, l'objectiu dels quals és retribuir a creadors, inventors i innovadors i, així, incentivar aquestes activitats beneficioses per a la societat.
 
Les patents s’entenen habitualment com una espècie de contracte social implícit entre la societat i l'inventor o innovador, que posa d'entrada l'esforç i els recursos i, en cas d'èxit, n'obté una exclusivitat o monopoli temporal sobre el resultats.
 
El desenvolupament tecnològic requereix el desenvolupament de nous mecanismes i models de negoci per a remunerar adequadament als creadors i innovadors. Les patents i altres drets de propietat intel·lectual són un dels instruments per a fer-ho, però no l’únic ni el millor en tots els casos.
 
Creiem que és necessari un nou model, per això ens comprometem a:
 • Limitar els possibles abusos dels DPI (per exemple, les anomenades patents defensives, que els titulars no pensen explotar, tan sols les obtenen per a evitar que d’altres els puguin fer la competència) i promoure altres mecanismes d'incentiu a la recerca i a la innovació.
 • Explorar noves formes de retribució de la creació intel·lectual, tenint en compte els avenços en les tecnologies de comunicació i difusió de la informació. Ens oposem a l'actual tendència de reforçament il·limitat dels drets dels titulars i la criminalització creixent dels usuaris.
 • Plantejar un model de patents obert al desenvolupament i a la innovació, que aprofiti el coneixement existent i fomenti l'evolució de la tecnologia en benefici de la societat, i evitar, així, monopolis privats.
 • Evitar la possibilitat de patents sobre éssers vius i programari.
 
V – Participació Ciutadana
 
Pensem que actualment els ciutadans tenen poques oportunitats de participar i d'influir en la política i que tant les lleis electoral com de ILPs i referèndums estan escapçades, i dificulten encara més la participació.
 
La sobirania resideix en el poble; els ciutadans tenen dret directament a decidir en tot allò que afecti les seves vides. 
 
Així, creiem que la regeneració democràtica del nostre país ha de basar-se en els següents punts mínims:
 • Reforma de la normativa electoral que contempli:
  • Prelació absoluta de la igualtat dels ciutadans davant la llei. Proposem una estricta separació del concepte "població" del de "territori". Si es considera la necessitat d'una cambra de contrapés territorial, aquesta podria ser la funció del Senat.
   • Major proporcionalitat entre els vots obtinguts i el nombre d'escons assignats, ajustant els diferens elements que hi influixen, tals com l'estructura de les circumscripcions electorals, el format de les llistes o la fórmula d'adjudicació d'escons.
   • Eliminació de qualsevol percentatge mínim de vots per a assolir escó a qualsevol institució.
   • Eliminació del requeriment d'avals per a presentar candidatures.
   • Incorporació del vot en blanc computable, amb possibilitat de deixar escons buits en representació d'aquest tipus de vot.
    • Considerem que els vots en blanc haurien de computar-se com qualsevol altra papereta i , en el cas d'obtenir repressentació, haurien de tenir la seva correspondència amb escons buits. Aquets escons buits haurien de tenir-se en compte en el còmput de qualsevol quorum requerit.
   • Reforçar el compliment dels programes electorals dels partits, mitjançant informes públics emesos pels càrrecs electes i la creació d'organitzacions independents d'observació i seguiment de l'activitat política.
 • Reforma de la normativa sobre Iniciatives Legislatives Populars que contempli:
  • La inclusió de matèries pròpies de lleis orgàniques, del dret tributari, de dret internacional i de pressupostos.
  • L'obligació de tramitació amb debat parlamentari, sense possibilitat d'esmenar-lo i, en cas de no aprovació, votació en referèndum.
 • Reforma de la normativa sobre referèndums per a què esdevinguin de caire vinculant.
 • Promocionar la democràcia participativa i directa fent servir les Tecnologies de la Informació i el Coneixement (TIC). L'ús de les noves tecnologies permet acostar la participació a més gent i una reducció de costos dels diferents comicis i referèndums.
 • Eliminar els privilegis de la classe política, tals com la immunitat associada al càrrec o tots els de caire econòmic (pensions, impostos, etc).
 • Promoure la independència del Poder Judicial, reformant el sistema de nomenament de membres del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior i del Consell General del Poder Judicial per a què sigui independent de la resta de poders.
 • Reformar la llei de finançament dels partits polítics per a impedir la corrupció i la malversació de fons.
 • Promoure una legislació clara i centralitzada del finançament de les organitzacions polítiques i sindicals.
 • Permetre la participació ciutadana en l'elaboració de tots els pressupostos des del govern central als ajuntaments, creant nous mecanismes o ampliant els disponibles en l'actualitat.
ANNEX
 
A continuació trobareu una petita selecció de referèndums sobre diferents temes que hem treballat al nostre sistema de participació. Nosaltres tenim les preguntes, vosaltres les respostes.
 
Propostes de Referèndum:
 • Economía i treball
  • En l'actualitat, els treballadors autònoms pateixen una greu discriminació envers els assalariats. Degut a que cada cop és més comuna la sotscontractació a autònoms dependents; creus que s'han d'incrementar els drets i les obligacions de tots els treballadors, per tal que els autònoms s'equiparin en drets i deures a la resta de treballadors?
  • Creus que s'ha de rescatar la banca privada?
  • Creus que cal ampliar les inspeccions de treball i hisenda per tal de per combatre l'economia submergida, els abusos laborals i el frau fiscal?
  • Creus que cal simplificar el sistema fiscal?
  • Creus que s'ha de revocar l'última reforma laboral?
  • Creus que s'han d'erradicar els paradisos fiscals i les SICAV?
  • Creus que cal agilitzar i simplificar els tràmits per a la creació d'una nova empresa per tal de fer més competitiva la nostra economía?
  • El gran problema de la reducció de jornada laboral és la reducció salarial que comporta. Si combinem una reducció de jornada amb una reducció d'impostos en concepte de seguretat social, podem aconseguir que un empresari passi de pagar 40 hores a pagar-ne 35, i que el treballador que passi de treballar 40 a 35 hores, mantingui el mateix sou lliure d'impostos. Això aconseguirà crear molts nous llocs de treball, sense suposar un increment de despesa pels empresaris. Degut a que els nous treballadors passen de ser aturats depenents de la seguretat social a ser nous contribuents, al final s'acaba tenint encara més ingressos, reduïnt l'atur, augmentant la confiança en el mercat laboral i augmentant el temps lliure dels treballadors. Vols que es realitzin estudis en profunditat sobre la viabilitat d'aquesta mena de propostes des d'un punt de vista dels pressuspostos de l'estat?
 • Retallades pressupostàries
  • Creus que han de dur-se a terme les retallades proposades en educació?
  • Creus que han de dur-se a terme les retallades en sanitat?
  • Creus que han de dur-se a terme les retallades en política d'habitatge?
  • Creus que han de dur-se a terme les retallades en política social?
  • Creus que han de dur-se a terme les retallades de les pensions?
  • Creus que s'han d'eliminar les subvencions a l'indústria d'armament bèl·lic?
  • Creus que s'ha de permetre la retallada pressupostària a les universitats?
 • Estat del benestar i serveis socials
  • El sistema de pensions ha de ser capaç d’assegurar una vida digna a tothom així com atendre a situacions derivades de l’expulsió del mercat laboral, la manca d’anys de cotització, etc. Creus que cal defensar el sistema públic de pensions com a mecanisme de redistribució de la riquesa?
  • Creus que cal fomentar l'educació pública sense predomini ni privilegi de cap sistema de creences, i que aquesta sigui totalment laica?
  • Creus que cal abolir els privilegis econòmics i estructurals de determinades comunitats religioses, tals com avantatges fiscals i financers, assignació de funcions en institucions estatals o serveis socials?
  • Creus necessari que els acords de col·laboració entre l’Estat i les organitzacions de caire religiós segueixin els mateixos procediments i criteris establerts pels acords de col·laboració entre l’Estat i qualsevol altre tipus d’organització (com serien les  organitzacions de tipus cultural, científic, econòmic, ONGs, etc.)?
  • Creus que el diner de foment de l'habitatge ha d'anar destinat a lloguer social enlloc de a l'actual model de subvenció de la compra?
  • Creus que s'ha de garantir la dació en pagament en cas que no es pugui fer front al pagament de l'hipoteca del domicili i no es disposi d'altres vivendes?
 • Ensenyament
  • Creus que cal fomentar una educació pública, laica, gratuïta (fora de la vida impositiva) i de qualitat, que ens equipari als països de primer ordre mundial?
  • Creus que juntament amb la seguretat social, l’educació i la sanitat públiques han de ser una prioritat absoluta per sobre de qualsevol altra partida pressupostària?
  • Creus que cal fomentar l'extensió de la xarxa educativa pública?
 • Economia i fiscalitat
  • Creus que caldria establir l'import de les multes i sancions imposades a les persones físiques i jurídiques en funció del seu nivell d'ingressos?
 • Sanitat
  • Creus que s'ha de permètre la venda de productes estupefaents sota estricte control sanitari, a fi d'erradicar-ne el tràfic il·legal i les màfies que viuen d'aquest negoci?
  • Creus que s'ha de regularitzar la prostitució, a fi d'erradicar les màfies que viuen d'aquest negoci?
 • Model d'estat
  • Quin creus que ha de ser el model d'estat, un model monàrquic o republicà?
  • Creus que l'Estat espanyol ha d'esdevindre un estat federal?
 • I sobre l'assumpte X? (on X és qualsevol cosa)
  • Proposa el que vulguis, sempre que respecti la DUDH, i entre tots, mitjançant democràcia directa i la col·laboració, debatrem i treballarem per cercar la millor solució i convocar un referèndum sobre aquest assumpte. Si us plau, contacta'ns a partit@pirata.cat

menú

IntroduccióIdearimenúPrograma marc