Programa de les Eleccions Catalanes 25N 2012

També disponible en PDF i ePub. Resum disponible aquí.

Introducció

Aquest programa està inspirat en l'Ideari Pirata, el qual està recollit en els Estatuts del Partit, que van ser aprovats a la primera assemblea del partit i són la base que considerem necessària per a una democràcia sana: http://pirata.cat/es/ideari/.

El Grup de Programa va elaborar un esborrany inicial que va ser posteriorment sotmès a un procés de debat i votació, seguint els procediments establerts pel “Reglament marc de congressos: Elaboració i aprovació de documents”, que forma part en el Reglament Intern, mitjançant el qual tots els afiliats poden proposar esmenes o solucions alternatives i votar a favor de les propostes i esmenes presentades a través del nostre Sistema de Participació Ciutadana (d'ara endavant SPC).

En què ens diferenciem d’altres partits

Pirates de Catalunya es desmarca de la resta de partits, ja que es tracta d'una organització horitzontal i ideològicament transversal, és a dir, oberta a gent de tota ideologia sempre que respecti l'Ideari Pirata i els Drets Humans, i estigui disposada a obrir nous camins a la política per acostar-la a tota la ciutadania.

Allò que diferencia Pirates de Catalunya d'altres partits és que el seu objectiu és transformar el sistema polític mitjançant transparència total i participació directa de la ciutadania en els processos de presa de decisions mitjançant mecanismes com ara referèndums vinculants (democràcia directa) i iniciatives populars, entre d'altres.

Per aquesta raó no presentem un programa electoral que cobreixi tots els àmbits potencials de l’acció política, sinó que ens centrem en aquells que són necessaris per a un sistema realment democràtic, en el qual la pròpia ciutadania, en lloc dels partits polítics, defineixi de manera continuada els seus interessos i preferències, i no es limiti a votar passivament els programes quan hi ha eleccions.

Això no vol dir que Pirates de Catalunya no tingui una posició i prengui accions sobre qüestions i problemes concrets de la societat. Aquestes decisions es prenen actualment a través de mecanismes de debat i votació oberts a tots els afiliats i no s’han de considerar com a propostes inamovibles, sinó obertes en qualsevol moment a debat i revisió pel conjunt de la ciutadania.

Com s’elegeix i què farà un representant pirata electe

En l'actual sistema de democràcia representativa les persones representants són elegides normalment mitjançant llistes tancades controlades per les minories dirigents dels partits i, encara que teòricament tenen el dret de votar allò que considerin més adequat, a la pràctica voten habitualment seguint estrictament allò que decideix la direcció del partit.

Les persones representants de PIRATA.CAT, tant les afiliades com les independents, es presenten en llistes obertes i són votades per totes les persones afiliades al SPC. L’ordre dels candidats a la llista reflecteix el nombre de vots obtinguts en aquesta votació, a menys que algun candidat hagi indicat prèviament que vol ocupar una posició inferior a la obtinguda o la regla de paritat ho modifiqui.

Quan hagi de prendre una decisió o votar en l'exercici de la seva funció, la persona representant de PIRATA.CAT ho posarà a debat i votació a través del SPC o qualsevol altre mecanisme de participació que el partit posi a la seva disposició per a aquest fi.

L’esmentada votació estarà oberta a tota la població de la jurisdicció corresponent i no exclusivament a les persones afiliades al partit. El procés de debat i votació en el SPC i la seva durada seran els que estableixi el reglament del partit. El resultat de la votació es reflectirà proporcionalment en la dels representants pirates a la institució corresponent. És a dir, no es limitaran a votar l'opció majoritària, llevat que només hi hagi un sol representant, sinó que traslladaran la distribució dels vots del SPC mitjançant l'aplicació d'un algoritme o d'una fórmula preestablerts.
 
Un segon compromís dels representants de PIRATA.CAT és donar difusió (per exemple, mitjançant un lloc web públic) de tots els documents rellevants de l’organisme al que pertany que no estiguin protegits per una obligació legal de confidencialitat.
 
Els electes de PIRATA.CAT, tant si són del partit com si són independents, signaran un document — que inclourà les condicions econòmiques i de dedicació — mitjançant el qual es comprometran a actuar d’acord amb les normes de funcionament i actuació pactades i a votar les decisions que es decideixin mitjançant el SPC.
 
En cas d'incompliment del document esmentat al punt anterior, el partit actuarà tal com preveuen els Estatuts en casos de faltes de les persones afiliades.

Programa

 • Drets i llibertats
  • Actuarem contra qualsevol intent de vulneració dels drets i llibertats, congruents amb la Declaració Universal dels Drets Humans (d'ara endavant DUDH), assolits per la ciutadania, independentment de l'àmbit en què sorgeixi.
  • Defensem la llibertat d'expressió i volem ampliar-la al nivell dels estats més democràtics, inspirats en iniciatives com la Icelandic Modern Media Initiative.
 • Igualtat, família i gènere
  • Defensarem la igualtat d'oportunitats per a totes les persones i en tots els àmbits, sense cap mena de distinció.
  • Promourem l’aplicació de la “Convenció internacional per a la protecció dels drets dels treballadors immigrats i dels seus familiars”.
  • Propugnarem l’ampliació del dret d’asil a fi i efecte que doni major protecció a les persones perseguides per raons polítiques, confessionals, ètniques o socials.
  • Promourem una Llei de la Igualtat encaminada a eradicar qualsevol tipus de discriminació, en qualsevol àmbit i de manera integral. S’ha de dotar la ciutadania dels instruments jurídics necessaris per poder defensar-se, d’una manera àgil, dels actes i omissions discriminatoris que pateixi.
  • Propugnarem polítiques que respectin i promoguin la lliure autodeterminació en tot allò que faci referència a la identitat i a l’orientació sexual.
  • Defensarem el pluralisme en les formes de convivència i cohabitació. La política ha de tenir en compte la diversitat d’estils de vida i fer possible una decisió realment lliure de l'individu sobre el model de convivència que vulgui adoptar. Rebutgem que qualsevol model elegit obtingui privilegis sobre la resta, sigui de tipus estructural o econòmic.
 • Violència domèstica
  • Creiem que el concepte de "Violència de gènere" s’ha d’ampliar al de "Violència domèstica" amb l'objectiu d'equiparar, sense retallar en cap cas els drets aconseguits per les dones en l'actual llei de Violència de Gènere, les actuacions i les penes relacionades amb qualsevol tipus de violència que tingui lloc en l'àmbit de la família o de la parella. Per això, promourem que es doni cobertura específica a les víctimes de violència en parelles homosexuals, els casos específics de maltractament dels homes en parelles heterosexuals i qualsevol tipus de violència en l'àmbit familiar.

La transparència i l’accés a la informació són dues condicions essencials per al funcionament d’un sistema democràtic, que han d'equilibrar-se amb el dret a la privacitat i a la intimitat dels individus i amb la confidencialitat de determinades informacions, justificada per raons d'interès social i de seguretat col·lectiva.

Considerem que l’accés a la informació hauria de ser un dret ciutadà, ja que possibilita el desenvolupament personal dels individus i els permet participar amb plena capacitat en la gestió dels afers col·lectius, així com exercir el control sobre les decisions dels representants polítics i dels administradors públics. Per això, ens comprometem a treballar per:

 • Aconseguir que la transparència es converteixi en un deure i en la pràctica habitual de les administracions i entitats implicades, que suposa no tan sols l'obligació a respondre adequadament i diligent a les demandes d'informació de la ciutadania, sinó també un deure proactiu d'informar de totes les seves activitats. En especial, l’activitat econòmica de l'Administració ha de ser publicada de manera entenedora i ben estructurada per tal que pugui ser fàcilment accessible i consultable per la ciutadania.
 • Garantir el dret de la ciutadania a rebre o a accedir a qualsevol tipus d’informació que es demani en un període i cost raonables i predeterminats. Creiem que el silenci administratiu negatiu és un principi inadmissible.
 • Que es pugui accedir de manera lliure, simple i gratuïta a qualsevol informació, dades i documentació generada en projectes subvencionats amb diners públics, sempre respectant la privacitat i la protecció de les dades de caràcter personal. Cal que tot el coneixement que es generi gràcies a fons públics sigui obert i per a tothom.
 • Que aquestes obligacions s'estenguin a qualsevol entitat que rebi finançament públic (subvencions o exempcions d’impostos) o quan la seva existència i viabilitat econòmica estigui garantida en últim terme amb diners públics (com és el cas de les institucions financeres), que exerceixi per delegació funcions públiques (col·legis professionals) o que tingui privilegis conferits pels poders públics (per exemple, monopolis).
 • Fer públic el patrimoni dels càrrecs electes tant abans de les eleccions com durant el mandat.
 • Que els representants polítics facin informes regulars de les seves activitats com a polítics, que detallin les consultes i les reunions que han tingut, a més a més de la justificació i resultats d'aquestes activitats.
 • Reclamar la completa transparència en relació a l'activitat econòmica dels partits polítics, és a dir, informació detallada quant a fonts d’ingressos i despeses.
 • Aconseguir que les excepcions a la transparència, per raons de dret a la intimitat, seguretat nacional, prevenció, lluita contra la delinqüència, etc., estiguin clarament enumerades i definides a la llei, sense deixar les decisions corresponents a la interpretació i discreció de les administracions o dels organismes que han de facilitar la informació.
 • La transparència i l’accés a la informació són dues condicions essencials per al funcionament d’un sistema democràtic, que han d'equilibrar-se amb el dret a la privacitat i a la intimitat dels individus i amb la confidencialitat de determinades informacions, justificada per raons d'interès social i de seguretat col·lectiva.
 • En general, fer accessible tota la informació no sensible, d'interès per a la ciutadania, de manera pública a internet i fomentar la creació d'eines que generin valor afegit, aportin informació addicional o en millorin la visualització.
 • Promoure l'estalvi en infraestructures tecnològiques mitjançant l'ús de programari lliure que, d'una banda, garanteix la seguretat en el tractament de les dades personals i, de l'altra, fomenta la creació d'empreses dedicades al seu suport.
 • Plantejar una reforma essencial de l’actual projecte de Llei de Transparència, que no compleix els requisits mínims que una llei d’aquest tipus ha de tenir: rang de llei orgànica i silenci administratiu positiu, entre d’altres aspectes.
 • Cada dia, administracions i organismes públics produeixen ingents quantitats d'informació en el desenvolupament de la seva funció pública. Tant "Open Government Data" (OGD) com "Reutilització de la Informació del sector públic" (Rispa) plantegen la necessitat d'incrementar la publicació d'informació procedent del sector públic en formats lliures, oberts, estàndards, accessibles i que maximitzin la seva reutilització. PIRATA.CAT vol impulsar estratègies d'open data a totes les administracions catalanes per tal de fomentar una major transparència en la gestió de les administracions i potenciar un accés fàcil a la informació pública per a la seva reutilització per part d'empreses, universitats, altres administracions i la ciutadania en general. Open data són projectes i experiències en el camp de l’obertura i reutilització de la informació pública que generen valor afegit.

De la tríada cultura – educació – informació depèn la viabilitat de la democràcia participativa per a la qual és imprescindible una ciutadania crítica i activa i una societat del coneixement. Per aquest motiu, per a PIRATA.CAT la defensa d’aquesta tríada és absolutament vital i ha d’estar completament allunyada de la demagògia.

 • Cultura. Defensem una política cultural responsable, transparent, estimulant i sostenible.
 • Educació. Defensem un sistema educatiu que incentivi la creativitat, la curiositat intel·lectual, l'autodirecció, la responsabilitat social i la cooperació, basat en models de referència com el de Finlàndia i en constant diàleg obert amb la comunitat educativa, pares i alumnes.
 • Informació. Defensem un model que contingui la creació i l'intercanvi d’informació com a trets fonamentals.

Pirates de Catalunya ens comprometem a orientar els nostres esforços a:

 • Equilibrar la necessitat de reconèixer els legítims drets dels creadors de gaudir del fruits del seu treball amb la necessitat de reconèixer els drets de la població a l'accés al coneixement i a la cultura.
 • Fer eficient l’estructura del finançament cultural i artístic evitant el malbaratament de recursos: diversificació i transparència en l’assignació de recursos, evitar el foment o perpetuació de les xarxes clientelars i evitar el finançament de propostes dissenyades ad hoc per aconseguir subvencions.
 • Impulsar polítiques que permetin avançar cap a un model econòmic basat en el coneixement i en la Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i) que fugi del model amb el qual s'ha produït la situació de crisi actual.
 • Impulsar un canvi de model econòmic de les indústries culturals: combinar els interessos dels diversos actors (autors, creadors, indústria cultural i consumidors) de manera equilibrada i sostenible sota el marc de l’interès general.
 • Propugnar una reforma dels drets d’autor i de la propietat intel·lectual en consonància amb la Declaració de Washington sobre Propietat Intel·lectual i Interès Públic (2011)
 • Promoure el lliure intercanvi sense ànim de lucre i que aquest no sigui criminalitzat, sinó considerat una eina eficaç de distribució i promoció cultural.
 • Rebutjar les fórmules de remuneració compensatòria per còpia privada i l'actual model de gestió dels drets d'autor.
 • Fer passar a domini públic amb màxima celeritat tota obra que rebi fons públics per a la seva creació, distribució o organització, entre d'altres.
 • Defensar que les obres que són finançades totalment amb diners públics han d'estar a l’abast del públic des del primer dia de la seva finalització.
 • Fomentar l'autogestió dels drets per part dels autors per tal d’evitar monopolis abusius.
 • Defensar les reformes adients en retribució, selecció i formació del professorat per garantir la seva excel·lència en termes de capacitat educativa i compromís: incentius, formació continuada, reconeixement, avaluació contínua, etc.
 • Fomentar el desenvolupament de materials escolars sota llicències lliures que implementin el currículum de totes les assignatures, tal com hem fet amb la iniciativa “Parents to Parents” impulsada des de Pirates de Catalunya el passat mes de setembre, mitjançant la qual hem obert un portal amb enllaços P2P on oferim a totes les famílies la possibilitat d’accedir als materials que necessitin: http://pirata.cat/p2p/
 • Augmentar l'oferta de cursos de formació i reciclatge per a adults en noves tecnologies, idiomes i programari lliure.
 • Impulsar decididament una formació professional de qualitat, coordinada amb les necessitats empresarials per afavorir l’accés a llocs de treball.
 • Garantir la integració de les noves tecnologies en l'ensenyament i garantir la connexió a internet i tots els recursos personals i materials necessaris per a les escoles (ordinadors, reproductors de DVD, projectors, pissarres electròniques, etc.).
 • Cercar nous models educatius aplicats actualment i que funcionen amb èxit per tal d'adaptar-los i millorar el nostre sistema actual.
 • Crear una sèrie de criteris per a l'adquisició i l'ús de programari a l'administració pública.

Les patents i els drets de la propietat intel·lectual (DPI) inclouen un conjunt relativament heterogeni de drets de propietat sobre entitats immaterials, l'objectiu teòric dels quals és retribuir les persones que creen, inventen o innoven i, així, incentivar aquestes activitats beneficioses per a la societat.

Les patents s’entenen habitualment com una mena de contracte social implícit entre la societat i la persona que inventa o innova, que d'entrada hi posa l'esforç i els recursos i, en cas d'èxit, obté una exclusivitat o monopoli temporal sobre el resultats.

El desenvolupament tecnològic requereix el desenvolupament de nous mecanismes i models de negoci per remunerar adequadament les persones que creen o innoven. Les patents i altres drets de la propietat intel·lectual són un dels instruments per fer-ho, però no els únics ni els millors en tots els casos.

Creiem que és necessari un nou model, per això ens comprometem a treballar per:

 • Limitar els possibles abusos de les patents i DPI (per exemple, les anomenades patents defensives, amb les quals els titulars no tenen intenció d'explotar-les, sinó tan sols les obtenen per tal d'evitar que d’altres els puguin fer la competència) i promoure altres mecanismes d'incentivació de la recerca i la innovació.
 • Explorar noves maneres de retribució de la creació intel·lectual i la innovació, tenint en compte els avenços en les tecnologies de la comunicació i difusió de la informació. Ens oposem a l'actual tendència de reforçament il·limitat dels drets dels titulars i la criminalització creixent dels usuaris.
 • Plantejar un model d'incentius a la creació i a la innovació que aprofiti el coneixement existent i fomenti l'evolució de la tecnologia en benefici de la societat per tal d'evitar monopolis privats.
 • Evitar la possibilitat de patents o drets exclusius sobre éssers vius (seqüències de gens o genòmiques) i programari.

La sobirania resideix en el poble; la ciutadania té dret a decidir en tot allò que afecti la seva vida.

Catalunya i Espanya necessiten una nova constitució. Posant a Islàndia com a exemple, proposem la redacció d'una nova constitució mitjançant un procés constituent, que doni l'oportunitat a tothom de presentar i d'explicar la seva posició.

Pensem que actualment la ciutadania té poques oportunitats de participar i d'influir en la política i que tant les lleis electorals com d'iniciatives legislatives populars (ILPs) i de referèndums estan escapçades i dificulten encara més la participació.

Per tot això, creiem que la regeneració democràtica del nostre país ha de basar-se en els següents punts mínims:

 • Elaboració d’una llei electoral a Catalunya que contempli:
  • Prioritat absoluta de la igualtat de la ciutadania davant la llei. Proposem una estricta separació del concepte "població" del de "territori".
  • Major proporcionalitat entre els vots obtinguts i el nombre d'escons assignats, ajustant els diferents elements que hi influeixen, tals com l'estructura de les circumscripcions electorals, el format de les llistes o la fórmula d'adjudicació d'escons.
  • Eliminació de qualsevol percentatge mínim de vots per assolir un escó a qualsevol institució.
  • Reforçar el compliment dels programes electorals dels partits, mitjançant informes públics emesos pels càrrecs electes i el suport a organitzacions independents d'observació i seguiment de l'activitat política.
  • Llistes obertes.
  • Vot en blanc computable.
 • Incorporar a l'esmentada llei electoral de Catalunya una normativa sobre iniciatives legislatives populars que contempli:
  • La inclusió de totes les matèries pròpies del Parlament de Catalunya.
  • L'obligació de tramitació amb debat parlamentari, sense possibilitat d'esmenar-les i, en cas de no aprovació, votació en referèndum.
 • Elaborar una normativa sobre referèndums de caire vinculant.
 • Promoure la democràcia participativa i directa fent servir les tecnologies de la informació i el coneixement (TIC). L'ús de les noves tecnologies permet acostar la participació a més gent i una reducció dels costos dels diferents comicis i referèndums.
 • Eliminar els privilegis de la classe política, tals com la immunitat associada al càrrec o tots els de caire econòmic (pensions, impostos, etc.), igualant-los amb els de la resta de la ciutadania.
 • Elaborar una llei de finançament dels partits i de les organitzacions polítiques i sindicals que impedeixi la corrupció i la malversació de fons.
 • Permetre la participació ciutadana en l'elaboració de tots els pressupostos del govern central i de la resta d’administracions públiques, bo i creant nous mecanismes o ampliant els disponibles en l'actualitat.

Des de PIRATA.CAT subscrivim totalment les tesis de participació democràtica i ciutadana en l'elaboració de propostes i presa de decisions en temes de política, i de la vinculació dels resultats d'aquesta participació a la seva gestió i execució per part dels organismes de govern.

Encara que la DUDH no planteja explícitament el dret d'autodeterminació, sí que esmenta clarament en el seu article 21 que "La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat dels poders públics". Per això donem suport a la idea que els pobles tenen dret a la seva autodeterminació si hi ha una base clara i democràtica que ho recolzi.

En conseqüència, Pirates de Catalunya defensa el dret a l’autodeterminació de Catalunya i de tots els pobles i creu que tots els sistemes polítics han de respectar i reconèixer els sentiments i les aspiracions identitàries i oferir vies democràtiques per tal que es manifestin i tinguin una concreció política i institucional.

En el cas de Catalunya, per tal que hi hagi una participació transparent i democràtica sobre la independència és imprescindible que, abans de realitzar una consulta o referèndum, hi hagi un debat ampli i ben informat sobre els objectius que es volen aconseguir i sobre els procés que es pretén seguir, i que no pot basar-se simplement en una adhesió a un principi indefinit del dret a decidir d’un poble. El ciutadà té dret a saber, per exemple, cóm seria l’estat o l'organització política que es proposa i en què es diferenciaria de l’actual. Seria aquest un sistema realment transparent, amb possibilitat de participació de la ciutadania a la presa de decisions, amb un sistema de benestar efectiu, etc. o simplement una versió a escala més reduïda del sistema actual amb els seus trets de manca d’equitat, de transparència i de responsabilitat dels polítics envers la ciutadania?

Rebutgem, per tant, el caràcter plebiscitari respecte a la qüestió de la independència que alguns partits volen donar a aquestes eleccions, que es pretengui convertir el seu resultat en un xec en blanc, sense compromisos, per als partits o coalicions guanyadors i que pretenen el continuisme del mateix model polític amb manca de transparència i democràcia participativa.

La crisi econòmica que es va iniciar el 2007 i el seu impacte negatiu sobre el benestar de la població (atur, reducció d’ingressos, augment de la precarietat laboral, desnonaments, retallades en educació, sanitat i serveis socials, etc.) és possiblement la principal preocupació de la ciutadania, que espera que els partits polítics puguin donar respostes i aplicar polítiques adequades per tal de mitigar-ne els efectes i tornar a una situació de prosperitat.

Cal construir entre tots i totes una alternativa integral de política econòmica i social que permeti sortir a curt termini de la crisi i assolir un futur de progrés social, econòmic i sostenible. Pirates de Catalunya té una posició clara respecte a la conveniència de determinats objectius i mesures:

 • Lluita contra el frau fiscal.
 • No a l'amnistia fiscal i rebuig dels paradisos fiscals.
 • Repartiment equitatiu dels costos de la crisi: el govern cuida les institucions financeres amb problemes i es desentén de la ciutadania en la mateixa situació.
 • Auditoria pública, oberta a la ciutadania, de la despesa de les institucions i aplicació de mesures d'estalvi que no afectin la ciutadania mitjançant:
  • l'ús de programari lliure en les institucions,
  • revisió dels contractes actuals i presentació a concurs públic de l'oferta de serveis bàsics com ara telefonia, electricitat, etc.
  • estalvi i control del consum energètic,
  • reducció d'actes institucionals,
  • etc.
 • Revisió de totes les retallades (en sanitat, educació, etc.) i increments recaptatoris (euro per recepta, taxes universitàries, impostos sobre el turisme, etc.) de l'última legislatura i inici d'un període de consulta i decisió per referèndum per mantenir-los, retirar-los o reestructurar-los, cas per cas.
 • Mesures per evitar desnonaments o pal·liar els efectes més greus de la crisi sobre els col·lectius més vulnerables, com ara el suport que s’ha fet des de Pirates de Catalunya a la iniciativa legal que pretén declarar nul·les les clàusules d’interès aplicades als contractes hipotecaris basats en l'EURIBOR i el LIBOR: http://pirata.cat/bloc/?p=3161
 • Garantir els drets de la ciutadania, com a persones i consumidors, davant de les conseqüències de la crisi econòmica.
 • Establir sistemes de control i de transparència de tota la despesa pública de les administracions catalanes i especialment dels consums energètics, amb tecnologia per identificar els estalvis en aigua, llum, gas, entre d'altres, i dels serveis en concessió administrativa, com ara la recollida i el tractament dels residus.
 • Impulsar la instal·lació de programari lliure a totes les administracions per tal d’estalviar els costos de les llicències.

El Govern de Catalunya té competències i capacitats limitades (en matèria fiscal i monetària) per endegar polítiques econòmiques que permetin sortir de la crisi. Tot i això té alguns instruments (distribució de la despesa pública, impostos transferits, com ara el de successions, impostos autonòmics o taxes com ara el copagament sanitari) amb els quals pot incidir en els efectes de la crisi i que no està utilitzant en benefici dels grups més vulnerables de la població.

El món actual està experimentant un procés de creixent globalització, que comporta tant problemes com oportunitats de millora per a les societats. Pirates de Catalunya creu que, per tal d'enfrontar-se a aquests problemes i oportunitats, són necessàries estratègies polítiques globals. Per això, participem activament en el moviment pirata internacional, així com en la creació del moviment pirata de la Unió Europea, que es pretén que donin alternatives amb visió global. Un exemple d’aquest compromís va ser la celebració a Barcelona el passat mes de setembre de la reunió dels delegats de diferents partits pirates d’arreu d’Europa per tal d’establir acords per crear els estatuts de la futura Xarxa de partits pirates europeus: http://pirata.cat/bloc/?p=3198

Alguns dels temes que requereixen un enfocament global són:

 • La lluita contra els paradisos fiscals i el desplaçament del capital cap a països amb impostos baixos.
 • Necessitat d’una regulació global i coordinada de les activitats de les multinacionals i dels moviments de capital.
 • Enfortiment de les capacitats de les institucions internacionals (ONU, UE), que ha d’anar acompanyat d’un major control democràtic de les seves activitats.
 • Tant a nivell econòmic com ideològic, així com humanitari, no s'ha de permetre que empreses ubicades en països que no respecten la DUDH puguin operar lliurement al nostre territori.
 • Neutralitat de la xarxa
  • Promovem l’accés a internet en condicions que permetin enviar i rebre els continguts que es desitgin, utilitzar els serveis i les aplicacions que es desitgin i emprar el maquinari i el programari que es desitgin.
  • Defensem el dret a una connexió a internet lliure de discriminació, que no permeti als operadors, als governs o a d'altres entitats bloquejar o prioritzar determinats tipus d'aplicacions, serveis o continguts, o limitar l’accés en funció de la ubicació de l'emissor o del receptor.
  • Proposem el dret a sol·licitar la correcció, eliminació o a impedir la transmissió de la informació personal que es vinculi a adreces IP, que són potencialment identificables.
  • Volem derogar o modificar convenientment les lleis que atempten contra la neutralitat de la xarxa o permeten la censura, tal com la llei Sinde-Wert.
 • La privacitat. La ciutadania ha de tenir dret a:
  • Navegar per internet i a accedir als continguts de manera anònima.
  • Decidir en qualsevol moment traslladar, modificar o cancel·lar les seves dades d'usuari de qualsevol servei d'internet.
  • No revelar les claus privades o haver de desxifrar les dades.
  • No sofrir cap mena de control de les comunicacions, llevat que es facin per ordre judicial, i tenir dret a xifrar les comunicacions a qualsevol nivell, sense limitacions en la clau o l'algoritme utilitzat.
  • Que els organismes públics vetllin per què els sistemes de vigilància electrònica respectin els drets fonamentals i actuin d’ofici en cas d’incompliment.
 • El lliure accés a la xarxa. La Generalitat de Catalunya ha de garantir el lliure accés a la xarxa de tota la ciutadania a qualsevol part del territori. Per a aquest fi proposem que el Govern de la Generalitat es responsabilitzi de:
  • Dotar les infraestructures públiques amb l'equipament necessari per donar servei a la població gratuïtament.
  • ​Fomentar que els mitjans privats cobreixin el 100% del territori i que el servei estigui garantit i sigui de qualitat.
  • Autoritzar la creació de xarxes privades, però d'accés públic, que vulguin posar en marxa associacions sense ànim de lucre o particulars.
  • Fomentar l'alfabetització digital de la població:
   • Hem d'aconseguir que el 100% de la població catalana sàpiga fer servir les eines necessàries per participar i gaudir dels mitjans de comunicació i administratius que ofereix internet. Caldrà posar especial esforç entre aquells col·lectius més allunyats de les noves tecnologies i aquells en risc d'exclusió social.
 • Una administració més moderna, que apliqui les TIC en interès de la ciutadania
  • Autenticació centralitzada i unificació de bases de dades.
  • Finestreta virtual única, publicació de les eines de l'Administració i reducció de la burocràcia als nivells estrictament necessaris.
  • Facilitat d'us de les eines administratives. Cal simplificar els processos demanats als usuaris i oferir informació detallada en tot moment del procés.
  • Posada en servei d'un sistema telemàtic d'assistència administrativa les 24 hores, eficaç i resolutiu, amb un alt grau de control de qualitat.
  • Accés al sistema d'arxiu històric de cada usuari a fi de garantir l'evolució del procés demanat a l'administració.
I – Drets i llibertats fonamentalsII – TransparènciaIII – Cultura i educacióIV – Patents i drets d’exclusivitatV – Sistema polític i participació ciutadanaVI – Sobre el dret d'autodeterminació i el referèndum d'independència de CatalunyaVII – Posició davant de la crisi i mesures per afrontar-laVIII – La resposta del moviment pirata a la globalitzacióIX – Drets a la xarxa