Estatuts

A l'empar dels articles 6è de la Constitució Espanyola i 1r de la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics, es constitueix el partit polític anomenat "Pirates de Catalunya", les sigles del qual són "PIRATA.CAT" i essent el símbol del partit un màstil de vaixell amb la vela major desplegada i inflada pel vent de popa, de tal manera que el màstil i la vela presenten la forma de la lletra P inscrita dins d'una circumferència.

Pirates de Catalunya és un partit polític l'àmbit territorial del qual està delimitat a la comunitat autònoma de Catalunya. Pirates de Catalunya està constituït per a contribuir democràticament a la determinació de la política i a la formació de la voluntat política dels ciutadans, així com per a promoure la seva participació en les institucions representatives de caràcter polític mitjançant la presentació i el recolzament de candidats a les corresponents eleccions, en funció de les següents finalitats específiques:

 1. La cultura és un bé comú, al qual hi té dret d'accés tota la ciutadania; per tant, no considerem delictiu el lliure intercanvi sense ànim de lucre, ni la participació col·lectiva en el gaudi de béns culturals una activitat delictiva, sinó que, a més, és una forma justa i eficaç de potenciar la distribució de la cultura.
 2. Treballarem per a què la legislació espanyola tant en matèria de drets d'autor com en la defensa, promoció i difusió de la cultura, compatibilitzi els drets dels autors amb els dels ciutadans, prescindint de terminologia confusa com "propietat intel·lectual" o "pirateria", que manquen de sentit per la condició immaterial d'aquesta suposada propietat i que, per la seva pretesa analogia amb la propietat convencional, pot avantposar els interessos econòmics al gaudi de la cultura per part de la ciutadania, enlloc d'harmonitzar ambdós interessos.
 3. Segons l'anteriorment exposat, rebutgem les fòrmules de remuneració compensatòria per còpia privada, així com rebutgem un model de gestió dels drets d'autor on els autors hagin de cedir obligatòriament els seus drets en condicions perjudicials per als seus interessos; en lloc d'aquests tipus de fòrmules, plantegem la necessitat de que l'autor tingui el dret a triar entre l'autogestió o treballar amb entitats de gestió de drets d'autor; i cerquem el diàleg entre els diferents col·lectius implicats i la ciutadania, a fi de trobar solucions que resultin satisfactòries a ambdues parts.
 4. És el nostre objectiu la no existència de patents de programari en l'ordenament jurídic, mentre que per a la resta d'àrees del desenvolupament tecnològic, plantegem un model de patents obert al desenvolupament i la innovació, que compatibilitzi el foment i la salvaguarda de l'esforç innovador amb l'aprofitament del coneixement previ per a dinamitzar l'evolució de la tecnologia en benefici de la societat, evitant, així mateix, que a causa de les patents en derivin monopolis privats.
 5. Amb el fi d'assolir l'anteriorment esmentat de manera compatible amb la integració social i jurídica d'Espanya en la Unió Europea, Pirates de Catalunya promourà la modificació de les directives europees en matèria de drets d'autor i defensa, promoció i difusió de la cultura.
 6. Treballarem per a que internet sigui un model tan universal com ho és avui en dia la ràdio o la televisió i per a què qualsevol persona, llar, empresa i centre docent de l'estat espanyol tingui la possibilitat de disposar d'aquesta eina d'universalització de la informació i la cultura sense discriminació per raó de condició social, personal o de localització geogràfica.
 7. Pretenem que la neutralitat de la internet sigui un requisit d'obligat compliment i que tots els serveis d'internet existents, així com els que es desenvolupin en el futur, siguin accessibles i ofertables sense restriccions ni discriminacions entre uns serveis i altres.
 8. Treballarem per a què les administracions públiques emprin programari, documentació i formats estàndards, lliures i no privatius, no només per a assegurar la neutralitat tecnològica, sinó per a què les administracions puguin garantir la seguretat i privacitat de tota la informació sensible dels ciutadans que es trobi en el seu poder.
 9. És el nostre objectiu que la lluita contra la delinqüència i el terrorisme sigui compatible amb els drets i llibertats reconeguts a la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, amb especial èmfasi en els referents de presumpció d'innocència, la privacitat i la llibertat d'expressió; de la mateixa forma, lluitarem per a què la ciutadania tingui aquests drets i llibertats tant dins com fora d'internet.
 10. Condemnem i rebutgem la violència aplicada per a promoure reivindicacions polítiques al marge dels paràmetres democràtics, així com els atemptats contra la vida o la integritat de les persones i l'exclusió o persecució de persones per raó de la seva ideologia, religió o creences, nacionalitat, raça, sexe o orientació sexual.

El domicili social radica a c/ Nicolau Talló 198 A, Àtic, 08224, Terrassa, Barcelona.

Aquest domicili podrà ser traslladat sempre que sigui necessari, previ canvi al Reglament Intern, sense necessitat d'alterar o modificar els presents estatuts.

Podran afiliar-se a "Pirates de Catalunya" les persones físiques, majors d'edat, i que no tinguin limitada ni restringida la seva capacitat d'obrar, així com els ciutadans estrangers quan la normativa vigent així ho permeti.

La qualitat de membre del partit s'adquireix mitjançant la confirmació de la Junta de la sol·licitud de la persona interessada. Aquesta sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari escrit, ja sigui físic o telemàtic.

Existirà en el partit el llibre de registre d'afiliats, on constaran les dades de les altes i baixes definitives.

 1. A participar a les activitats del partit i als òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, així com a assistir a l'Assemblea General, d'acord amb els estatuts.
 2. A ser electors i elegibles per als càrrecs del partit.
 3. A ser informats sobre la composició dels òrgans directius i d'administració o sobre les decisions adoptades pels òrgans directius, sobre les activitats realitzades i sobre la situació econòmica.
 4. A impugnar els acords dels òrgans del partit que estimin contraris a la llei o als presents estatuts.
 1. Compartir les finalitats del partit i col·laborar per a l'obtenció de les mateixes.
 2. Respectar el que disposen els presents estatuts i la normativa vigent.
 3. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans directius del partit.
 4. Abonar les quotes i aportacions que, d'acord amb els estatuts, puguin correspondre a cadascú.
 5. Qualsevol altre deure lícit, d'acord amb la naturalesa i finalitats del partit.

Qualsevol afiliat del partit podrà cessar en aquest lliurement mitjançant l'oportuna comunicació per escrit.

L'afiliat que incompleixi els seus deures o que amb la seva conducta pública o privada menyscabi o atempti contra els principis del partit, serà objecte del corresponent expedient disciplinari del qual se li donarà audiència, segons el següent procediment:

la Junta Directiva comunicarà per escrit l'obertura de l'expedient incloent les causes del mateix i la data de l'audiència.

En l'audiència (que es podrà realitzar mitjançant mitjans telemàtics) s'exposaran les causes i es donarà veu a l'expedientat per a la seva defensa. Podran aportar-se testimonis tant per part de la defensa com per part de l'acusació, en l'ordre en què ho disposin els òrgans disciplinaris.

La Junta Directiva resoldrà allò que procedeixi per votació amb el requisit de majoria simple. Tota resolució disciplinària de la Junta Directiva podrà ser recorreguda davant l'assemblea general o davant l'assemblea extraordinària.

Les infraccions podran ser lleus o greus.

Es tipifiquen com a infraccions lleus les següents:

 • La difusió d'informació falsa a consciència.
 • L'obstrucció de les dinàmiques de diàleg i treball.
 • L'incompliment de les normes d'etiqueta al lloc web o a qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica del partit.

Es tipifiquen com a infraccions greus les següents:

 • La reiteració d'infraccions lleus.
 • La difusió d'informació que es consideri confidencial.
 • El registre o patent de material produït pel partit sense el consentiment dels seus òrgans.
 • La suplantació de la identitat d'una altra persona per mitjans telemàtics.
 • Els sabotatges tècnics contra els sistemes telemàtics del partit.
 • La difusió de dades personals d'altres afiliats sense el seu consentiment.
 • Qualsevol altre acte que atempti greument contra les finalitats o la imatge pública del partit.
 • Les sancions que es poden imposar són l'amonestació, la suspensió de militància i l'expulsió.

L'estructura interna i el funcionament del partit es basa en principis democràtics. L'Assemblea General és el principal òrgan de decisió del partit.

Els òrgans del partit són els següents:

 • L'Assemblea General
 • La Junta Directiva
 • Grumets Pirates de Catalunya.

Les característiques de l'Assemblea General seran les següents:

 1. L'Assemblea General està constituïda pel conjunt dels seus membres, que podran actuar directament o mitjançant compromissaris. La seva votació podrà realitzar-se de manera presencial o de forma telemàtica i, l'Assemblea, òrgan suprem del partit, tindrà les següents competències:
  1. Modificació dels presents estatuts.
  2. Aprovació i/o modificació dels reglaments del partit.
  3. Elecció dels membres de la Junta Directiva.
  4. En virtut del principi democràtic de control dels òrgans del partit, revalidació dels càrrecs de la Junta Directiva.
   1. Els càrrecs no revalidats s'eliminaran i es convocarà un nou procés electoral intern dins el marc de l'Assemblea General per a la seva substitució.
   2. Només es podrà realitzar una moció de censura per a cadascun dels òrgans de partit un cop cada any, durant els seus respectius mandats.
   3. Només es podran realitzar mocions de censura per a cadascun dels òrgans del partit un cop complertes les duracions mínimes dels seus respectius mandats.
  5. Dissolució del partit.
  6. Debatre i jutjar els comptes del partit.
  7. Elecció dels membres de les candidatures electorals.
 2. Es podrà convocar assemblea a petició de dos membres de la Junta, o per acord del 10% dels afiliats.
 3. La convocatòria d'Assemblea General es comunicarà als afiliats i es publicarà mitjançant la pàgina web dels Pirates de Catalunya.
 4. La periodicitat de les assemblees serà d'una cada 3 mesos, com a mínim, havent-se d'avisar a tots els afiliats amb una antelació mínima de 20 dies naturals.
 5. A la primera assemblea de l'any se l'anomenarà "Assemblea General Extraordinària", i s'hi hauran de presentar els comptes de l'any anterior.
 6. L'elaboració de l'Ordre del dia de l'Assemblea General serà responsabilitat del Secretari d'Organització. S'inclouran els assumptes en l'Ordre del dia que hagin sol·licitat:
  • Com a mínim un membre de la Junta Directiva.
  • Com a mínim un 1% de l'afiliació.
 7. Els Estatuts s'hauran de revisar cada dos anys en l'Assemblea General Extraordinària, havent-los de ratificar dues terceres parts dels assistents a l'esmentada assemblea. S'hi podran introduir modificacions sempre que s'obtingui una majoria reforçada de dues terceres parts dels assistents a dues Assemblees Generals consecutives. S'hauran de publicitar les esmentades modificacions amb anterioritat a la convocatòria de l'Assemblea General, per a què els votants presencials i per via telemàtica puguin votar en igualtat de condicions.
 8. La deliberació s'efectuarà mitjançant fòrums de debat per via telemàtica o mitjançant trobades presencials.
 9. L'Assemblea General també tindrà la competència de l'expulsió dels membres de Pirates de Catalunya, havent de tenir aquesta mesura el recolzament de dues terceres parts dels assistents. El membre del qual es sol·liciti l'expulsió haurà de ser avisat de forma fefaent.
 10. Per a l'aprovació dels assumptes d'organització interna, la majoria requerida serà de dues terceres parts dels assistents a dues Assembles Generals, entre les quals hi hagi una distància temporal mínima de 3 mesos naturals.

  Per a qualsevol altra qüestió que es consideri d'interès, la majoria requerida serà de dos terços dels assistents a una Assemblea General.

La Junta Directiva és un òrgan col·legiat de "PIRATA.CAT", de caràcter executiu i de gestió, encarregat d'impulsar i portar a terme els programes, acords i directrius acordades en l'Assemblea General, així com d'efectuar la gestió administrativa del partit.

 1. Es triaran mitjançant vot lliure i secret d'entre tots els membres del partit que es presentin per a ser-ho, la quantitat necessària per a cobrir els següents llocs:
  1. Un Secretari General de la Junta Directiva.
  2. Un Secretari Legal de la Junta Directiva.
  3. Un Tresorer.
  4. Un nombre parell de vocals que s'acordarà en l'Assemblea General en la que es convoquin eleccions a Junta Directiva. Aquest criteri es prendrà per a què el nombre total de membres de la Junta Directiva sigui senar.
 2. L'Assemblea General triarà d'entre els membres electes del partit per a composar la Junta Directiva els qui hauran d'ocupar cadascun dels càrrecs.
 3. Els membres de la Junta Directiva ostenten la representació legal del partit.
 4. La duració mínima del mandat dels membres de la Junta Directiva és de quatre mesos i la màxima serà d'un any.
 5. Ocupar un càrrec a la Junta Directiva és incompatible amb ocupar qualsevol càrrec als òrgans territorials del partit. Tot i això, qualsevol membre de la Junta Directiva podrà ocupar un càrrec provisional per a la creació d'un òrgan territorial sempre que es sol·liciti amb antelació i de forma raonada a la Junta Directiva i que aquesta aprovi la petició amb el 100% de quòrum i amb una assistència mínima de 9 desenes parts.
 6. Un membre de la Junta Directiva no pot ocupar dos càrrecs dins la mateixa; si no hi hagués prou membres per a ocupar tots els càrrecs per la raó que fos, estarien forçats a convocar una Assemblea General per a la convocatòria de noves eleccions a la Junta Directiva.
 7. Podran destituir càrrecs de la Junta Directiva:
  1. La majoria simple de tots els membres de la Junta Directiva.
  2. La majoria simple dels assistents a una Assemblea General.
 8. Podran convocar referèndum per al cessament d'un membre de la Junta Directiva, o d'aquesta en el seu conjunt, un 5% de la totalitat dels afiliats. Per a què el cessament sigui efectiu, es necessitarà una majoria simple de la votació en referèndum.
 9. La Junta Directiva es reunirà amb una periodicitat mensual.
 10. Els acords de la Junta Directiva es prendran per votació lliure i secreta.

  Tots els seus membres tindran un vot i serà necessària una majoria simple per a la presa de decisions.

Es crea la Secció Juvenil del partit, anomenada "Grumets Pirates de Catalunya", per a promocionar la participació dels joves en la vida interna del mateix. Elaborarà els seus propis estatuts i reglaments, efectuarà l'elecció dels seus òrgans, ajustant-se als principis polítics i d'organització dels presents estatuts, si bé aquells seran refrendats pels òrgans de direcció del partit.

Els membres joves esdevindran afiliats del partit quan arribin a la majoria d'edat, adquirint els drets i deures conforme l'establert als presents estatuts.

Procedents del finançament privat

 1. Les quotes i aportacions dels seus afiliats, adherits i simpatitzants.
 2. Els productes de les activitats pròpies del partit polític i els rendiments procedents de la gestió del seu propi patrimoni, els beneficis procedents de les seves activitats promocionals i els que es puguin obtenir dels serveis que puguin prestar en relació a les seves finalitats específiques.
 3. Les donacions en diners o en espècie, que percebin en els termes i condicions previstos en la Llei Orgànica 8/2007 sobre finançament dels partits polítics.
 4. Els fons procedents dels préstecs o crèdits que subscriguin.
 5. Les herències o llegats que rebin.
 1. El partit podrà adquirir, administrar i transmetre els béns i drets que resultin necessaris per al compliment de les seves finalitats. Els recursos econòmics del partit estan constituïts per:
  1. Les quotes i les aportacions voluntàries dels seus afiliats.
  2. Els rendiments del seu propi patrimoni.
  3. Els crèdits que subscriguin.
  4. Les herències, llegats o donacions que rebin.
  5. Qualsevol altre ingrés que rebi en conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 8/2007, sobre finançament dels partits polítics.
 2. L'import mínim de les quotes a satisfer pels afiliats queda fixat en 0 (zero) euros, essent necessària una modificació estatutària per a la modificació d'aquest import.

L'administració, fiscalització i control del seu règim econòmic i patrimonial es realitzarà conforme a les següents normes:

 • La Junta del partit elaborarà i supervisarà els pressupostos amb caràcter anual.
 • Els pressupostos, per a la seva aplicació, hauran de ser ratificats per l'Assemblea General.

El partit portarà, a més del llibre d'afiliats, els llibres d'actes, de comptabilitat, de tresoreria i d'inventaris i balanços, el contingut dels quals es fixarà reglamentàriament i que permetran en tot moment conèixer la seva situació financera. La comptabilitat s'adequarà als principis, criteris i normes comptables de general acceptació.

 1. El partit es dissoldrà o extingirà per decisió de dues Assemblees Generals, entre les quals hi hagi una distància temporal mínima de 3 mesos naturals i un màxim de 6 mesos naturals.
 2. Per a aquesta resolució, serà necessària una participació mínima de nou desenes parts dels afiliats del partit, presents o representats, i una majoria qualificada de dues terceres parts del cens de membres del partit.
 3. El patrimoni resultant en el moment de la dissolució, un cop satisfetes les obligacions financeres que existissin, es destinarà a obres benèfiques.
 4. En l'Assemblea Extraordinària en què es decideixi la dissolució de Pirates de Catalunya s'obrirà un debat per a decidir quines obres benèfiques en seran destinatàries i en quina quantia. Aquesta resolució haurà de ser aprovada per una majoria qualificada de dues terceres parts dels presents o representats en la reunió. De no arribar-se a un acord abans de la finalització de l'Assemblea General, es decidirà mitjançant sorteig si es reparteix el patrimoni resultant en el moment de la dissolució entre totes les obres benèfiques o si es destina a una sola i, en aquest darrer cas, a quina es destinarà.

El partit estableix delegacions del mateix, sota la dependència dels òrgans rectors als àmbits territorials de la manera que es decideixi per Reglament Intern. Aquestes delegacions representen i actuen en l'àmbit territorial corresponent.

Pirates de Catalunya es podrà federar amb altres partits pirates membres de Pirate Parties International, sempre que es prengui aquesta decisió en dues Assemblees Generals, entre les quals hi hagi una distància temporal mínima de 3 mesos naturals. S'estableix la possibilitat de candidatures mixtes.

Pirates de Catalunya es podrà confederar juntament amb altres partits polítics que pertanyin a Pirate Parties International, sempre que es prengui aquesta decisió en dues Assemblees Generals, entre les quals hi hagi una distància temporal mínima de 3 mesos naturals. S'estableix la possibilitat de candidatures mixtes.

S'estableix la possibilitat de coalició amb altres partits polítics sempre que aquells amb qui es formi aquesta coalició estiguin conformes amb les finalitats de Pirates de Catalunya i es comprometin a votar de forma coherent a l'ideari del partit en aquells que hi tinguin a veure. La decisió de formar coalició, haurà de ser ratificada per majoria de dos terços en dues Assemblees Generals, entre les quals hi hagi una distància temporal mínima de 3 mesos naturals.

S'estableix la possibilitat d'adhesió a altres entitats jurídiques d'àmbit territorial internacional, sempre que aquestes entitats estiguin conformes amb les finalitats de Pirates de Catalunya. Aquesta decisió haurà de ser ratificada per majoria de dos terços en dues Assemblees Generals, entre les quals hi hagi una distància temporal mínima de 3 mesos naturals.

(Aquesta traducció té caràcter informatiu, i no té validesa legal.)

CAPÍTOL PRIMER. DENOMINACIÓ, FINALITAT, DOMICILI.Article 1. Denominació.Article 2. Àmbit i finalitat.Article 3. Domicili.CAPÍTOL SEGON. AFILIATS. DRETS I DEURES.Article 4. Afiliats.Article 5. Admissió.Article 6. Drets dels afiliats.Article 7. Obligacions dels afiliats.Article 8. Baixa de l'afiliat.Article 9. Règim disciplinari.CAPÍTOL TERCER. ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GOVERN I ADMINISTRACIÓ.Article 10. Òrgans del partit.Article 11. L'Assemblea General.Article 12. Junta Directiva.Article 13. Organització Juvenil. Grumets Pirates de Catalunya.CAPÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL.Article 14. Recursos econòmics.Article 15. PatrimoniArticle 16. Procediment de rendició de comptes. Administració, fiscalització i control.Article 17. Règim documental. Obligacions comptables.CAPÍTOL CINQUÈ. DISSOLUCIÓ DEL PARTIT.Article 18. Dissolució. Disposició addicional primera. Estructura territorial.Disposició addicional segona. Possibilitat de federació.Disposició addicional tercera. Possibilitat de confederació.Disposició addicional quarta. Possibilitat de coalició.Disposició addicional cinquena. Adhesió a altres entitats jurídiques d'àmbit territorial internacional.