Amb la irrupció en el panorama polític de plataformes ciutadanes i grups que intenten trencar amb les lògiques de partit, és necessari posar sobre la taula eines de control ciutadà per diferenciar aquestes plataformes dels estaments polítics actuals, que s’han demostrat ineficaços, i canalitzar un autèntic canvi en les nostres institucions.

La nostra intenció des de Pirates de Catalunya és oferir eines i procediments de control ciutadà a aquestes candidatures de confluència, per afavorir la transparència, facilitar les consultes a la ciutadania i legitimar la gestió, tant de la labor d’oposició com de Govern als Ajuntaments.

Oferim solucions pràctiques, basades en el nostre ideari i provades àmpliament en les nostres assemblees, per garantir que es compleixin en la major mesura possible les intencions mostrades en projectes com Guanyem Barcelona o Canviem L’Hospitalet, i avançar-nos a les necessitats que requereix la democràcia participativa del segle XXI que demanda la ciutadania.

Primàries obertes

La ciutadania té dret a triar als seus representants amb la major llibertat possible però el marc legal actual no ho permet. Es vota a partits, no a persones. Per això defensem la realització de primàries obertes a tota la ciutadania, sense assignació de contingents per partits o organitzacions.

Per a això oferim tots els servidors que siguin necessaris, la instal·lació del sistema de codi obert AgoraVoting (emprat en els processos de primàries de la Confederació Pirata i Podem, així com la iniciativa Congrés Transparent de Compromís-EQUO) i la cerca d’autoritats de votació independents que certifiquin tot el procés.

Participació

Manos alzadas durante la asamblea del 19 de mayo

Imatge original de Nestor@INEDITT (https://www.flickr.com/photos/nestorespinosa/) sota llicència Creative Commons BY-NC-SA

Un dels principis de Pirates de Catalunya és la participació directa de la ciutadania als Ajuntaments. És bàsica la creació de reglaments de participació perquè la ciutadania pugui presentar iniciatives als plens, siguin debatudes de manera obligatòria i, si es reuneixen determinades condicions, puguin ser sotmeses a consulta popular, en cas de ser rebutjades, amb resultat vinculant per a l’Ajuntament.

Per a això oferim la infraestructura requerida, reutilitzant-se AgoraVoting a nivell municipal, complementat amb Minshu per poder realitzar les consultes al menor cost possible i de forma transparent.

Transparència

Des de Pirates de Catalunya creiem que qualsevol candidatura de confluència ha de ser transparent amb la ciutadania, tant en les despeses de campanya, com en les negociacions (en tot allò que no afecti a l’estratègia de la coalició), o en els salaris dels regidors una vegada passades les eleccions, entre molts altres aspectes.

En cas d’aconseguir accedir a l’alcaldia, aquesta transparència ha de ser assumida per l’Ajuntament. Alcalde, regidors i càrrecs de confiança hauran d’actuar de manera transparent, tant en reunions, com referent a sous i càrrecs, fent públics els contractes de l’Ajuntament amb empreses, denunciant els que incloguin clàusules contràries a la transparència, i facilitant a la ciutadania l’accés a tota la informació disponible.

Per fer-ho possible oferim la nostra experiència en sistemes de gestió de contingut i en formats oberts per facilitar l’accés a les dades i el seu ús per part de la ciutadania per auditar i millorar el seu Ajuntament.

Auditoria Ciutadana

Si la candidatura de confluència accedeix a l’Alcaldia, ha de facilitar que la ciutadania analitzi el deute de l’Ajuntament en qüestió i, fins i tot, reclami judicialment la responsabilitat de la part del deute adquirit per l’equip de govern anterior que consideri il·legítima.

Per a això, es permetrà que associacions com l’Auditoria Ciutadana del Deute puguin accedir a tota la informació necessària.

Si una auditoria ciutadana detectés indicis d’irregularitats, l’ajuntament els assistirà en la mesura del necessari perquè es puguin redactar informes amb validesa jurídica. S’aportarà el treball i la cooperació de l’ajuntament i els seus treballadors per a aquesta labor, i en el cas de ser necessari, es contractarien serveis externs de consultoria per poder completar els informes jurídics sobre aquestes irregularitats.

Des de Pirates de Catalunya oferim les nostres eines de treball col·laboratiu i experiència en treball en xarxa, sistemes de gestió de continguts i gestió, mineria, filtrat i anàlisi de dades a fi de facilitar aquesta auditoria.

Amb això apostem per un model de transparència activa, pròpia dels nostres temps, que no es limiti a permetre la consulta de les dades mitjançant tramitació d’instàncies a l’ajuntament, sinó que obri les seves dades a tota la ciutadania i habiliti la seva consulta activa a través d’Internet, simplificant la seva anàlisi.

Programari Lliure

L’Ajuntament ha de fomentar l’ús de programari lliure dins dels seus sistemes. Els avantatges i beneficis són molts:

 • eficiència en la despesa pública: en la majoria de casos ja existeixen solucions lliures funcionals, fiables i eficients
 • independència de proveïdors, en promoure la sana competència entre aquests
 • foment de la indústria local, que podrà competir en igualtat de condicions
 • disponibilitat del programari a llarg termini, sense dependre d’un únic fabricant que pugui negar-se a donar suport
 • participació dels ciutadans, que podran estudiar/modificar/adaptar aquest programari
 • seguretat: auditar el codi font és requisit necessari per garantir la seguretat de les dades dels ciutadans
 • flexibilitat i adaptació a les necessitats específiques de l’Ajuntament, tant actuals com a futures
 • adopció d’estàndards oberts, necessaris per a la interoperabilitat amb altres sistemes i per publicar dades de “Open Government

Per fer-ho possible oferim la nostra experiència al món del Programari Lliure i el coneixement de projectes ja realitzats en altres ajuntaments.

Pirates de Catalunya
http://pirata.cat


Con la irrupción en el panorama político de plataformas ciudadanas y grupos que intentan romper con las lógicas de partido, es necesario poner sobre la mesa herramientas de control ciudadano para diferenciar estas plataformas de los estamentos políticos actuales, que se han demostrado ineficaces, y encauzar un auténtico cambio en nuestras instituciones.

Nuestra intención desde Pirates de Catalunya es ofrecer herramientas y procedimientos de control ciudadano a estas candidaturas de confluencia, para favorecer la transparencia, facilitar las consultas a la ciudadanía y legitimar la gestión, tanto de la labor de oposición como de Gobierno en los Ayuntamientos.

Ofrecemos soluciones prácticas, basadas en nuestro ideario y probadas ampliamente en nuestras asambleas, para garantizar que se cumplan en la mayor medida posible las intenciones mostradas en proyectos como Guanyem Barcelona o Canviem L’Hospitalet, y adelantarnos a las necesidades que requiere la democracia participativa del siglo XXI que demanda la ciudadanía.

Primarias abiertas

La ciudadanía tiene derecho a elegir a sus representantes con la mayor libertad posible pero el marco legal actual no lo permite. Se vota a partidos, no a personas. Por ello defendemos la realización de primarias abiertas a toda la ciudadanía, sin asignación de cupos por partidos u organizaciones.

Para ello ofrecemos todos los servidores que sean necesarios, la instalación del sistema de código abierto AgoraVoting (utilizado en los procesos de primarias de la Confederación Pirata y Podemos, así como la iniciativa Congreso Transparente de Compromís-EQUO) y la búsqueda de autoridades de votación independientes que certifiquen todo el proceso.

Participación

Manos alzadas durante la asamblea del 19 de mayo en la Plaza delUno de los principios de Pirates de Catalunya es la participación directa de la ciudadanía en los Ayuntamientos. Es básica la creación de reglamentos de participación para que la ciudadanía pueda presentar iniciativas a los plenos, sean debatidas de manera obligatoria y, si se reunen determinadas condiciones, puedan ser sometidas a consulta popular, en caso de ser rechazadas, con resultado vinculante para el Ayuntamiento.

Para ello ofrecemos la infraestructura requerida, reutilizándose AgoraVoting a nivel municipal, complementado con Minshu para poder realizar las consultas al menor coste posible y de forma transparente.

Transparencia

Desde Pirates de Catalunya creemos que cualquier candidatura de confluencia debe ser transparente con la ciudadanía, tanto en los gastos de campaña, como en las negociaciones (en todo aquello que no afecte a la estrategia de la coalición), o en los salarios de los regidores una vez pasadas las elecciones, entre otros muchos aspectos.

En caso de lograr acceder a la alcaldía, esta transparencia debe ser asumida por el Ayuntamiento. Alcalde, regidores y cargos de confianza deberán actuar de manera transparente, tanto en reuniones, como en lo referente a sueldos y cargos, haciendo públicos los contratos del Ayuntamiento con empresas, denunciando los que incluyan cláusulas contrarias a la transparencia, y facilitando a la ciudadanía el acceso a toda la información disponible.

Para hacerlo posible ofrecemos nuestra experiencia en sistemas de gestión de contenido y en formatos abiertos para facilitar el acceso a los datos y su uso por parte de la ciudadanía para auditar y mejorar su Ayuntamiento.

Auditoría Ciudadana

Si la candidatura de confluencia accede a la Alcaldía, debe facilitar que la ciudadanía analice la deuda del Ayuntamiento en cuestión e, incluso, reclame judicialmente la responsabilidad de la parte de la deuda adquirida por el equipo de gobierno anterior que considere ilegítima.

Para ello, se permitirá que asociaciones como la Auditoría Ciudadana de la Deuda puedan acceder a toda la información necesaria.

Si una auditoría ciudadana detectara indicios de irregularidades, el ayuntamiento les asistirá en la medida de lo necesario para que se puedan redactar informes con validez jurídica. Se aportará el trabajo y la cooperación del ayuntamiento y sus trabajadores para dicha labor, y en el caso de ser necesario, se contratarían servicios externos de consultoría para poder completar los informes jurídicos sobre dichas irregularidades.

Desde Pirates de Catalunya ofrecemos nuestras herramientas de trabajo colaborativo y experiencia en trabajo en red, sistemas de gestión de contenidos y gestión, minería, filtrado y análisis de datos a fin de facilitar dicha auditoría.

Con esto apostamos por un modelo de transparencia activa, propia de nuestros tiempos, que no se limite a permitir la consulta de los datos mediante tramitación de instancias en el ayuntamiento, sino que abra sus datos a toda la ciudadanía y habilite su consulta activa a través de Internet, simplificando su análisis.

Software Libre

El Ayuntamiento debe fomentar el uso de software libre dentro de sus sistemas. Las ventajas y beneficios son muchos:

 • eficiencia en el gasto público: en la mayoría de casos ya existen soluciones libres funcionales, fiables y eficientes
 • independencia de proveedores, al promover la sana competencia entre estos
 • fomento de la industria local, que podrá competir en igualdad de condiciones
 • disponibilidad del software a largo plazo, sin depender de un único fabricante que pueda negarse a dar soporte
 • participación de los ciudadanos, que podrán estudiar/modificar/adaptar ese software
 • seguridad: auditar el código fuente es requisito necesario para garantizar la seguridad de los datos de los ciudadanos
 • flexibilidad y adaptación a las necesidades específicas del Ayuntamiento, tanto actuales como futuras
 • adopción de estándares abiertos, necesarios para la interoperabilidad con otros sistemas y para publicar datos de “Open Government

Para hacerlo posible ofrecemos nuestra experiencia en el mundo del Software Libre y el conocimiento de proyectos ya realizados en otros ayuntamientos.

Pirates de Catalunya
http://pirata.cat/es/

 

 

Qui ha votat al rei?

On 2 juny 2014, in Pirates de Catalunya, by Xavier Parra

Versió en català. Versión en castellano.

Davant de l’abdicació del Rei Joan Carles I de Borbó, els pirates exigim novament la celebració immediata d’un referèndum sobre la monarquia, ja que la ciutadania té dret a decidir si vol mantenir aquesta institució o desfermar-la definitivament a favor d’una república. Aquest referèndum ha de ser celebrar-se abans que, l’encara príncep d’Astúries, Felip de Borbó esdevingui rei.

Els pirates estem en contra dels privilegis per llinatge atorgats a la família reial, que estableixen una diferència amb la resta de la població i trenquen el principi d’igualtat davant la llei. Considerem que ha de ser la ciutadania la que tingui l’última paraula sobre si vol la figura d’un rei o no, però en cap cas ha de tenir més privilegis que la resta.

En la situació actual, on el poble ha perdut tota la confiança en la representativitat i no té control sobre les seves vides, s’ha de treballar responent a les demandes populars i siguem no  saltres, els ciutadans i no les institucions, els que prenguem les decisions de gran impacte com és la forma d’Estat.Us animem a participar a les manifestacions convocades a les 20.00 h arreu de Catalunya:

 • Barcelona – Plaça Catalunya
 • Tarragona – Plaça de la Font
 • Girona – Plaça del Vi
 • Lleida – Plaça Paeria

No n’hi ha prou amb votar cada quatre anys. Els pirates volem un referèndum sobre la monarquia el més aviat possible i que s’obri el procés constituent que necessitem per posar remei a tots els problemes i circumstàncies que les institucions no estan resolent.

Pirates de Catalunya.
————————————————————————————————————————

¿Quién ha votado al rey?

Ante la abdicación del Rey Juan Carlos I de Borbón, los piratas exigimos nuevamente la celebración inmediata de un referéndum sobre la monarquía, ya que la ciudadanía tiene derecho a decidir si quiere mantener esta institución o rechazarla definitivamente en favor de una república. Este referéndum debe celebrarse antes de que, el todavía príncipe de Asturias, Felip de Borbón sea rey.

Los piratas estamos en contra de los privilegios por linaje otorgados a la familia real, que establecen una diferencia con el resto de la población y rompen el principio de igualdad ante la ley. Consideramos que debe ser la ciudadanía la que tenga la última palabra sobre si quiere la figura de un rey o no, pero en ningún caso deber tener más privilegios que el resto.

En la situación actual, donde el pueblo ha perdido toda la confianza en la representatividad y no tiene control sobre sus vidas, se debe trabajar respondiendo a las demandas populares y que seamos nosotros, los ciudadanos y no las instituciones, los que tomemos las decisiones de gran impacto como la forma de Estado. Animamos a participar a las manifestaciones convocadas a las 20.00 h en las principales plazas del estado. En Cataluña poeis asistir en los siguientes lugares:

 • Barcelona – Plaza Catalunya
 • Tarragona – Plaza de la Font
 • Gerona – Plaza del Vi
 • Lérida – Plaza Paeria
No basta con votar cada cuatro años. Los piratas queremos un referéndum sobre la monarquía lo antes posible y que se abra el proceso constituyente que necesitamos para poner remedio a todos los problemas y circunstancias que las instituciones no están resolviendo.
Pirates de Catalunya

 

Tagged with:
 

Democracia SÍ, pero NO a mi costa

On 15 maig 2014, in Pirates de Catalunya, by Xavier Parra

Ya están aquí, ya llegaron las Elecciones Europeas 2014.

El viernes día 9 de Mayo de 2014 oficialmente empezó la campaña electoral para estas IMPORTANTÍSIMAS elecciones.

No es objeto del autor, en este artículo, hacer apología de la Democracia, sino analizar cuánto nos cuesta la hipo-democracia europea.

Según el Informe de fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones al Parlamento Europeo del 7 de junio de 2009, elaborado por el Tribunal de Cuentas, sólo las elecciones al Parlamento Europeo de ese año costaron a las Arcas Públicas 36.788.550,62 €, según el siguiente desglose:

a) 21.990.779,17 €, de acuerdo al art.2 de Orden EHA/947/2009, del 16 de abril. Coste por Eurodiputado y coste por voto.

b) 14.797.771,45 € en subvenciones a los envíos de propaganda electoral, art. 4, Orden EHA/947/2009, del 16 de abril.

money-141163_640

Según El Confidencial, se estima que las elecciones al Parlamento Europeo, sección España, puedan costarnos unos 105 millones. Repartidos entre los 75 millones que cuesta la infraestructura en sí y otros 30, regalados -opinión del autor- a los Partidos Políticos, aparte de otros 55,4 como asignación ordinaria y de seguridad, previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Vamos que en 2014, la semi Democracia Española nos costará, al menos, 160 millones a los que habrá que sumar otras asignaciones fijas y/o variables que hagan el resto de las Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas, Diputaciones, Mancomunidades, Areas Metropolitanas y Ayuntamientos).

Si en octubre de 2013 ya se estimaban 30 millones, en Junio de 2014, cuántos serán… Ya sabemos tod@s que vivimos en un país en el que todo sube, menos las pensiones y las nóminas.

Sólo se sabe que habrá una asignación fija y obligatoria:

 • 54 Eurodiputados * 32.508,74 € (32.202,22 € en 2009), o sea 1.755.255,96 €

El resto de las partidas serán variables:

 • 1,08 € por voto a las candidaturas que hayan obtenido representación, lo que en 2009 supuso 15.055.459 €, a repartir entre las 6 candidaturas con representación (1,08 € por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, uno de cuyos miembros, al menos, hubiera obtenido escaño de EuroDiputado. Límite: 0,19 € * numero de habitantes).
 • En cuanto a la publicidad electoral, en caso de que la realicen: se abonarán 0,15 € por elector, siempre que la candidatura hubiera obtenido al menos un Diputado y como mínimo un 15 por 100 de los votos válidos emitidos (sólo PP y PSOE, en 2009 cumplieron ambos requisitos).

Y cantidades inferiores por cada uno de los 35.492.567 electores. Nótese que la cantidad a subvencionar NO es por envío realizado, sino por elector. Además, el límite anteriormente citado no se aplica a este tipo de gasto.

En base a estas cifras, ya sabemos en lo que los contribuyentes podemos ahorrar y dejar de vivir por encima de nuestras posibilidades.

Ya que no podemos evitar que nos envíen basura propagandística, que posiblemente nunca cumplirán; y como tampoco podemos modificar la Ley Electoral (porque la Constitución impide la intromisión ciudadana en las Leyes Orgánicas) para dejar de subvencionar a los partidos por representante escogido, sí debiéramos dejar de votar #PPSOE. Mejor incluso, #VotarAOtros

Cada voto, sí, cada voto a los grandes partidos nos cuesta 1,08€.

¿Hay que ir a votar? Sí, siempre.

Nuestra es la democracia, Nuestro es el dinero, mío el voto, pero #VotoAOtros.

Carlos González Iglesias.

*fuentes
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-10-02/el-estado-se-gastara-en-las-europeas-104-millones-30-en-subvenciones-a-partidos_35485/
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/17/pdfs/BOE-A-2009-6413.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/09/pdfs/BOE-A-2014-3752.pdf
Artículo 227 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, en redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero

Tagged with:
 

Pirates de Catalunya: rumbo a Europa

On 8 maig 2014, in Pirates de Catalunya, by Xavier Parra

Versió en català. Versión en castellano.

Piratas, ¡Lo hemos conseguido! Después del gran esfuerzo realizado para conseguir los avales necesarios, lo hemos vuelto a conseguir. Encontraréis nuestras papeletas en todos los colegios electorales el próximo 25 de mayo.

Mañana díPirates europe ship whitea 9 a las 00:00h empieza la campaña electoral, y vamos a necesitar muchas manos. Tenemos múltiples frentes abiertos, te explicamos cómo puedes ayudar:

A.- Algunos piratas han propuesto inaugurar la campaña esta noche encartelando las Ramblas cuando den las doce. Hemos quedado para cenar a las 22:30 en el Viena de calle Pelayo 16, y a partir de las 00:00 engancharemos los primeros carteles. Puedes ayudar viniendo a la cena y a encartelar, o venir después de la cena (hasta las 23:30, nos encontrarás en el Viena).

B.- Si quieres hacer campaña por tu barrio o ciudad y necesitas material puedes solicitarlo a partit@pirata.cat . También puedes descargarte tu Kit de activista en el siguiente enlace: http://piratas2014.eu/s/kit_castellano.zip

C.- Mañana presentamos nuestro programa electoral, creado a partir de una base común a los diferentes partidos piratas europeos y ampliado de forma colaborativa y abierta para adaptarlo al contexto sociopolítico del país. Puedes ayudar compartiendo el programa con tus familiares y amigos, difundiéndolo por redes sociales y por email, imprimiendo algunas copias y dejándolas en tu local, y sobre todo, leyéndolo y animándote a participar en el Grupo de Programa.

D.- El sábado 10 presentamos candidatura en C/Bailén 8, Barcelona, a las 18:00h. Puedes ayudar difundiendo el evento, invitando a quien quieras y por supuesto ¡Asistiendo!

E.- ¿Quieres ser apoderado el día de las elecciones? ¡Queda poco tiempo! Envía un email a partit@pirata.cat y te indicaremos qué pasos seguir.

Pirates de Catalunya, ¡Rumbo a Europa!

———————————————————————————————————————————-

 

Pirates de Catalunya, rumb a Europa!

 

Pirates, ho hem aconseguit! Després del gran esforç realitzat per a aconseguir els avals necessaris, ho hem tornat a fer. Trobareu les nostres paperetes a tots els col·legis electorals el proper 25 de maig.

Demà dia 9 a les 00.00 h comença la campanya electoral i necessitarem moltes mans. Tenim múltiples fronts oberts, t’expliquem com pots ajudar:

A.- Alguns pirates han proposat inaugurar la campanya aquesta nit penjant cartells a les Rambles quan siguin les dotze. Hem quedat per sopar a les 22.30 h al Viena de carrer Pelai 16, i a partir de les 00.00 h enganxarem els primers cartells. Pots ajudar venint al sopar i penjant cartells, o venir després del sopar (fins a les 23.30 h, ens trobaràs al Viena).

B.- Si vols fer campanya pel teu barri o ciutat i necessites material pots sol·licitar-lo a partit@pirata.cat . També pots descarregar-te el teu Kit d’activista al següent enllaç: http://piratas2014.eu/s/kit_catala.zip

C.- Demà presentem el nostre programa electoral, creat a partir d’una base comuna als diferents partits pirata europeus i ampliat de forma col·laborativa i oberta per adaptar-lo al context sociopolític del país. Pots ajudar compartint el programa amb els teus familiars i amics, difonent-lo per xarxes socials i per correu electrònic, imprimint-ne algunes còpies i deixant-les al teu local i, sobretot, llegint-lo i animant-te a participar al Grup de Programa.

D.- El dissabte 10 presentem candidatura al C/Bailèn 8, Barcelona, a les 18h. Pots ajudar difonent l’esdeveniment, convidant a qui vulguis i, per descomptat, assistint-hi!

E.- Vols ser apoderat el dia de les eleccions? Queda poc temps! Envia un correu electrònic a partit@pirata.cat i t’indicarem quins passos has de seguir.

Pirates de Catalunya, rumb a Europa!

Tagged with:
 

Hola pirata,

Només ens queden 4 dies per recollir signatures abans d’haver-les d’enviar a Madrid. Necessitem 50 avals de càrrecs electes o bé 15.000 signatures de ciutadans europeus residents a Espanya per tal de poder-nos presentar a les pròximes eleccions.

Si encara no ens has fet arribar els teus avals, fes-ho abans del 19 d’abril pel matí a c/ Bailèn 8, Barcelona.

Si coneixes a algun regidor, diputat o senador, posa’t en contacte amb ell perquè ens avali. El full de signatures és el mateix que s’utilitza pels avals dels ciutadans, però és necessari adjuntar-hi un document expedit pel secretari de l’òrgan al qual exerceix que acrediti que és un càrrec electe en vigència. També pots contactar-nos a partit@pirata.cat perquè ho gestionem nosaltres si no te’n pots encarregar.

We Need You

Full de signatures: http://piratas2014.eu/s/avals_pirates_catala.pdf

Sense la teva ajuda no ho aconseguirem. Fem possible la candidatura pirata entre tots!

Endavant Pirates!

———-

Hola pirata,

Sólo nos quedan 4 días para recoger firmas antes de tener que enviarlas a Madrid. Necesitamos 50 avales de cargos electos o bien 15.000 firmas de ciudadanos europeos residentes en España para podernos presentar a las próximas elecciones.

Si todavía no nos has hecho llegar tus avales, hazlo antes del 19 de abril por la mañana a c/ Bailèn 8, Barcelona.

Si conoces a algún regidor, diputado o senador, ponte en contacto con él para que nos avale. La hoja de firmas es la misma que se utiliza para los avales de los ciudadanos, pero es necesario adjuntar un documento expedido por el secretario del órgano en el cual ejerce que acredite que es un cargo electo en vigencia. También puedes contactarnos a partit@pirata.cat para que lo gestionemos nosotros si no te puedes encargar.

estock_commonswiki_139803_o-600x363

Hoja de firmas: http://piratas2014.eu/s/avals_pirates_catala.pdf

Sin tu ayuda, no lo conseguiremos. ¡Hagamos posible la candidatura pirata entre todos!

Tagged with: