[Versión en castellano]

Arran de les últimes notícies publicades a La Vanguardia i a eldiario.es, Pirates de Catalunya emet el següent comunicat:

Respecte a la inclusió de Juan Francisco Martín en una segona votació de les primàries de L’Hospitalet en Comú:

De mutu acord entre tots els participants, s’establiren com a requisits per a presentar-se a les primàries de L’Hospitalet en Comú la presentació de 50 avals per part dels candidats i l’aprovació dels mateixos per part dels partits membres. Juan Francisco Martin, malgrat haver aconseguit els avals, fou vetat arran de les seves difamacions abocades en les xarxes socials, que tenien com a únic objectiu danyar la imatge i restar credibilitat a la candidatura de L’Hospitalet en Comú. Així mateix, es constatà que el candidat també havia signat un document difamatori contra la confluència, promogut per un col·lectiu que havia abandonat la mateixa prèviament per formar part d’una altra candidatura, i que havia utilitzat els seus permisos a la web de la confluència, en abandonar-la, per bloquejar la pàgina i obstaculitzar la comunicació i transparència de la mateixa.

Durant la realització de les primàries obertes, membres de Barcelona en Comú es posaren en contacte amb L’Hospitalet en Comú per sol·licitar la inclusió de Juan Francisco Martin en el procés de primàries. L’Hospitalet en Comú explicà els motius de la no inclusió de Juan Francisco Martín, i des de Barcelona s’exigí que se l’inclogués, malgrat haver-se iniciat ja les votacions, si es volia mantenir el nom de la confluència.

Malgrat la disconformitat i el rebuig que provocà la imposició de Barcelona en Comú, finalment es cedí a la demanda perquè el Cercle de Podem de l’Hospitalet no quedés exclòs de la confluència en contra de la seva pròpia voluntat, per motius detallats més avall a “Respecte a la retirada del Cercle de Podem de l’Hospitalet de la confluència”.

Per això, es realitzà una pròrroga de les votacions, i s’hi inclogué Juan Francisco Martín. El candidat acceptà totes les condicions per a la seva inclusió en una segona votació, a causa de la impossibilitat tècnica d’afegir candidats en la votació que estava en curs. Al mateix temps es notificà per telèfon, en persona i/o mitjançant correu electrònic els membres inscrits en el sistema de votació que s’ampliaven els terminis, i se’ls informà que votar en la segona votació habilitada anul·lava el seu vot previ en favor del nou.

Finalitzades les primàries i davant el descontentament de Barcelona en Comú i del propi Juan Francisco Martín pels resultats de les mateixes, ja que havia quedat en l’últim lloc de la llista electoral amb només 8 vots (dels 1081 totals); Barcelona en Comú tornà a posar-se en contacte amb l’Hospitalet en Comú, i en aquesta ocasió exigí l’anul·lació de les primàries i la inclusió de Juan Francisco Martín en un dels primers cinc llocs de la llista. A més, exigí una nova inclusió, d’un membre de Procés Constituent, també entre els cinc primers.

Els membres de l’Hospitalet en Comú han decidit finalment no cedir davant de les imposicions de Barcelona en Comú, per la qual cosa finalment se’ls ha retirat el suport des de Barcelona i se’ls ha prohibit utilitzar el nom L’Hospitalet en Comú. La confluència es presentarà a les eleccions municipals del proper 24 de maig, en principi, sota les sigles dels tres partits.

Respecte a la retirada del Cercle de Podem de L’Hospitalet de la confluència:

En les publicacions de La Vanguardia i eldiario.es es fa referència al fet que el projecte hospitalenc ha pres una deriva allunyada dels seus plantejaments sobre candidatures ciutadanes i a irregularitats en les primàries com els motius que han portat a Podem a retirar-se de la confluència, cosa que ja han desmentit mitjançant aquest comunicat.

En un inici, el Cercle de Podem de l’Hospitalet va realitzar una votació en assemblea per a poder participar a la candidatura de L’Hospitalet en Comú. Després de la ruptura amb Barcelona en Comú i la necessitat de concórrer amb un altre nom, Podem no podia participar en la confluència sense una nova votació de tota la seva assemblea per tal de recolzar la candidatura amb un nom nou. Degut a que no quedava temps per a realitzar aquesta votació, Podem s’ha vist obligat a abandonar la confluència.

Així doncs, queda clara la falta de veracitat de les afirmacions fetes per Barcelona en Comú als citats mitjans, ja que en tot moment la confluència a L’Hospitalet, on participem els pirates, ha intentat defensar el sistema de votació oberta, malgrat les exigències i limitacions a la mateixa que es volien imposar des de Barcelona en Comú, o almenys des de la cúpula de la formació, que més semblaven un intent de boicotejar els esforços de la ciutadania per canviar la ciutat veïna, que per expandir una marca i un ideari del que es vanaglorien representar.

(Pirates de Catalunya disposa de proves documentals que no publica per respecte a la intimitat de les persones; no obstant això, es reserva el dret a acudir als tribunals per defensar l’honor del partit i de la coalició en la que participa).


Ante las últimas noticias publicadas en La Vanguardia y eldiario.es, Pirates de Catalunya emite el siguiente comunicado:

Respecto a la inclusión de Juan Francisco Martín en una segunda votación de las primarias de L’Hospitalet en Comú

De mutuo acuerdo entre todos los participantes, se establecieron como requisitos para presentarse a las primarias de L’Hospitalet en Comú la presentación de 50 avales por parte de los candidatos y la aprobación de los mismos por parte de los partidos miembros. Juan Francisco Martin, a pesar de haber conseguido los avales, fue vetado a raíz de sus difamaciones vertidas en redes sociales, cuyo único objetivo era el de dañar la imagen y restar credibilidad a la candidatura de L’Hospitalet en Comú. Así mismo, se constató que el candidato había firmado un documento difamatorio contra la confluencia, promovido por un colectivo que abandonó la misma previamente para formar parte de otra candidatura, y que utilizó sus permisos en la web de la confluencia, al abandonarla, para bloquear la página y entorpecer la comunicación y transparencia de la misma.

Durante la realización de las primarias abiertas, miembros de Barcelona en Comú se pusieron en contacto con L’Hospitalet en Comú para solicitar la inclusión de Juan Francisco Martin en el proceso de primarias. L’Hospitalet en Comú explicó los motivos de la no inclusión de Juan Francisco Martín, y desde Barcelona se exigió que se le incluyera, pese a ya haberse iniciado las votaciones, si se quería mantener el nombre de la confluencia.

A pesar de la disconformidad y del rechazo que provocó la imposición de Barcelona en Comú, finalmente se cedió a la demanda para que el Círculo de Podemos de l’Hospitalet no quedase excluido de la confluencia en contra de su propia voluntad, por motivos detallados más abajo en “Respecto a la retirada del Círculo de Podemos de l’Hospitalet de la confluencia”.

Para ello, se realizó una prórroga de las votaciones, y se incluyó a Juan Francisco Martín. El candidato aceptó todas las condiciones para su inclusión en una segunda votación, debido a la imposibilidad técnica de añadir candidatos en la votación que estaba en curso. Al mismo tiempo se notificó por teléfono, en persona y/o mediante correo electrónico a los miembros inscritos en el sistema de votación de que se ampliaban los plazos, y se les informó de que votar en la segunda votación habilitada anularía su voto previo en favor del nuevo.

Finalizadas las primarias y ante el descontento de Barcelona en Comú y del propio Juan Francisco Martín por los resultados de las mismas, ya que había quedado este en el último puesto de la lista electoral con sólo 8 votos (de los 1081 totales), Barcelona en Comú se volvió a poner en contacto con l’Hospitalet en Comú, y en esta ocasión se exigió la anulación de las primarias y la inclusión de Juan Francisco Martín en uno de los primeros cinco puestos de la lista. Además, exigieron una nueva inclusión, de un miembro de Procés Constituent, también entre los cinco primeros.

Los miembros de l’Hospitalet en Comú han decidido finalmente no ceder ante las imposiciones de Barcelona en Comú, por lo que finalmente se les ha retirado el apoyo desde Barcelona y se ha prohibido utilizar el nombre L’Hospitalet en Comú. La confluencia se presentará a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo, en principio bajo las siglas de los tres partidos.

Respecto a la retirada del Círculo de Podemos de L’Hospitalet de la confluencia

En las publicaciones de La Vanguardia y eldiario.es se alude a que el proyecto hospitalense ha tomado una deriva alejada de sus planteamientos sobre candidaturas ciudadanas y a irregularidades en las primarias como los motivos que han llevado a Podemos a retirarse de la confluencia, algo que ya han desmentido mediante este comunicado.

En un inicio, el Círculo de Podemos de l’Hospitalet realizó una votación en asamblea para poder participar en la candidatura de L’Hospitalet en Comú. Tras la ruptura con Barcelona en Comú y la necesidad de concurrir con otro nombre, Podemos no podía participar en la confluencia sin una nueva votación de toda su asamblea para apoyar un nuevo nombre y participar con él. Debido a que no quedaba tiempo para realizar esta votación, Podemos se ha visto obligado a abandonar la confluencia.

Así pues, queda clara la falta de veracidad de la afirmaciones vertidas por Barcelona en Comú en los citados medios, puesto que en todo momento desde la confluencia en L’Hospitalet, donde participamos los piratas, se ha intentado defender el sistema de votación abierta, pese a las exigencias y limitaciones a la misma que se querían imponer desde Barcelona en Comú, o al menos desde la cúpula de la formación, que más parecían un intento de boicotear los esfuerzos de la ciudadanía por cambiar la ciudad vecina, que por expandir una marca y un ideario del que se vanaglorian representar.

(Pirates de Catalunya dispone de pruebas documentales que no publica por respeto a la intimidad de las personas; no obstante, se reserva el derecho a acudir a los tribunales para defender el honor del partido y de la coalicion que integramos.)

Pirates de l’Hospitalet – Pirates de Catalunya
http://pirata.cat

[Versión en castellano más abajo]

En aquests dies de precampanya municipal Pirates de Catalunya ha rebut nombroses peticions d’ajuda per part d’Agrupacions d’Electors, assemblees ciutadanes i cercles de Podem, que no disposen d’un partit registrat per poder participar en les properes eleccions municipals.

La llei electoral exigeix a les Agrupacions d’Electors aconseguir elevades quantitats de signatures amb fotocòpia del DNI del signatari per poder participar en les eleccions. Segons la població del municipi, aquesta quantitat de signatures pot arribar a suposar un 5% del cens, a recollir en un termini de 20 dies, la qual cosa és totalment inviable.

Per exemple, a Lleida, amb poc més de 139.000 habitants, es necessiten 1.500 signatures per poder presentar una llista electoral, mentre que a Premià de Dalt es necessiten 500 signatures d’entre poc més de 10.000 habitants.

Algunes candidatures ciutadanes han trobat una via per poder presentar-se registrant un partit instrumental, però la saturació del registre de partits a causa de les municipals i problemes amb els terminis d’esmena han causat que la majoria d’elles no hagin pogut completar el registre a temps.

Per aquests motius, hi ha moltes candidatures ciutadanes que es troben en un limb legal, tenint tot llest però no podent participar, i han optat per demanar ajuda a partits polítics registrats.

Pirates de Catalunya ha estat informat sobre diversos casos de candidatures ciutadanes que estan sent extorquides per part de partits, que els exigeixen la inclusió d’alguns dels seus militants en les primeres posicions de la llista electoral i/o afegir les sigles d’aquest partit a la candidatura, a canvi de proporcionar-los el paraigua legal que necessiten per poder presentar-se a les eleccions.

Davant aquesta situació, s’ha dut a terme una votació urgent en la qual l’Assemblea General de Pirates de Catalunya ha decidit oferir la seva ajuda a les Agrupacions d’Electors que no aconsegueixin els avals necessaris, a les candidatures ciutadanes sorgides de les assemblees del 15M i als cercles de Podem no autoritzats per la directiva central a poder concórrer en les eleccions municipals.

Així mateix, Pirates de Catalunya renuncia a totes les subvencions i drets que es poguessin adquirir per ser els titulars d’aquestes candidatures. No es cobrarà ni un euro públic, ni es decidirà res en nom de tercers, com és el cas del nomenament de càrrecs en consells comarcals i diputacions provincials, que seran decidides per les assemblees ciutadanes.

Els requisits per optar a aquest aval són el seriós compromís d’aquestes candidatures amb els valors de regeneració democràtica que una àmplia majoria de la societat comparteix:

 • Participació ciutadana en la presa de decisions, començant per primàries obertes però no limitant-se a elles
 • Transparència en la candidatura i en la gestió de l’administració pública
 • Respectar i defensar els Drets Humans activament
 • Auditoria Ciutadana del deute municipal
 • Foment de l’accés a la cultura i ús de Programari Lliure

Així mateix, Pirates de Catalunya ofereix la seva ajuda en comunicació, organització, presència online i e-democracy a aquestes candidatures.

Atès que el termini d’inscripció de candidatures es tanca el dia 10, és necessari que les candidatures que ho desitgin es posin en contacte amb Pirates de Catalunya abans del dia 9 enviant un correu a avals2015@pirata.cat.

Per més informació pot contactar amb Pirates de Catalunya enviant un correu a partit@pirata.cat.

Pirates avala candidatures


[CAST]

Agrupaciones de electores y círculos de Podemos podrán participar en las elecciones municipales con el aval de Pirates de Catalunya

En estos días de precampaña municipal Pirates de Catalunya ha recibido numerosas peticiones de ayuda por parte de Agrupaciones de Electores, asambleas ciudadanas y círculos de Podemos, que no disponen de un partido registrado para poder participar en las próximas elecciones municipales.

La ley electoral exige a las Agrupaciones de Electores conseguir elevadas cantidades de firmas con fotocopia del DNI del firmante para poder participar en las elecciones. Según la población del municipio, dicha cantidad de firmas puede llegar a suponer un 5% del censo, a recoger en un plazo de 20 días, lo cual es totalmente inviable.

Por ejemplo, en Lleida, con algo más de 139.000 habitantes, se necesitan 1.500 firmas para poder presentar una lista electoral, mientras que en Premià de Dalt se necesitan 500 firmas de entre poco más de 10.000 habitantes.

Algunas candidaturas ciudadanas han encontrado una vía para poder presentarse registrando un partido instrumental, pero la saturación del registro de partidos debido a las municipales y problemas con los plazos de subsanación han causado que la mayoría de ellas no hayan podido completar el registro a tiempo.

Por estos motivos, hay muchas candidaturas ciudadanas que se encuentran en un limbo legal, teniendo todo listo pero no pudiendo participar, y han optado por pedir ayuda a partidos políticos registrados.

Pirates de Catalunya ha sido informado sobre diversos casos de candidaturas ciudadanas que están siendo extorsionadas por parte de partidos, que les exigen la inclusión de algunos de sus militantes en las primeras posiciones de la lista electoral y/o añadir las siglas de dicho partido a la candidatura, a cambio de proporcionarles el paraguas legal que necesitan para poder presentarse a las elecciones.

Ante esta situación, se ha llevado a cabo una votación urgente en la que la Asamblea General de Pirates de Catalunya ha decidido ofrecer su ayuda a las agrupaciones de electores que no logren los avales necesarios, a las candidaturas ciudadanas surgidas de las asambleas del 15M y a los círculos de Podemos no autorizados por la directiva central a poder concurrir en las elecciones municipales.

Así mismo, Pirates de Catalunya renuncia a todas las subvenciones y derechos que se pudieran adquirir por ser los titulares de dichas candidaturas. No se cobrará ni un euro público, ni se decidirá nada en nombre de terceros, como es el caso del nombramiento de cargos en consejos comarcales y diputaciones provinciales, que serán decididas por las asambleas ciudadanas.

Los requisitos para optar a dicho aval son el serio compromiso de estas candidaturas con los valores de regeneración democrática que una amplia mayoría de la sociedad comparte:

 • Participación ciudadana en la toma de decisiones, empezando por primarias abiertas pero no limitándose a ellas
 • Transparencia en la candidatura y en la gestión de la administración pública
 • Respetar y defender los Derechos Humanos activamente
 • Auditoría Ciudadana de la deuda municipal
 • Fomento del acceso a la cultura y uso de Software Libre

Así mismo, Pirates de Catalunya ofrece su ayuda en comunicación, organización, presencia online y e-democracy a dichas candidaturas.

Dado que el plazo de inscripción de candidaturas se cierra el día 10, es necesario que las candidaturas que lo deseen se pongan en contacto con Pirates de Catalunya antes del día 9 enviando un correo a avals2015@pirata.cat.

Para más información puede contactar con Pirates de Catalunya a través del email partit@pirata.cat.

Tagged with:
 

Texto en castellano aquí

El passat 11 de març, el Conseller Francesc Homs, titular de la cartera de Presidència de la Generalitat de Catalunya, dins del marc d’unes jornades organitzades per l’Ajuntament de Barcelona, declarava que calia que hi hagués límits al coneixement públic de les dades del Govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, declarava que “no pots fer-ho tot en nom de la transparència, perquè si no, no tens poder”, i que el poder “no pot ser transparent”, ja que si no “es queda despullat per actuar” i això “impossibilita la presa de decisions”.

Des de Pirates de Catalunya lamentem que qui hagi fet aquestes declaracions sigui el Conseller de la Presidència, responsable del departament del Govern que gestiona i promou el portal de transparència de la Generalitat. El mateix conseller, que considera normal posar límits a la transparència de l’acció de govern, clausurava l’octubre de 2013 la I Jornada sobre la Transparència a Catalunya, i declarava, el juliol de 2014, que Catalunya es trobava “a la Champions League” dels governs autonòmics en termes de transparència però que això no era motiu per “relaxar-se” i que “no n’hi ha mai prou“.

Entenem la transparència no només com un pilar fonamental de la política pròpia de Pirates de Catalunya, sinó com un valor que hauria de regir l’acció de govern de qualsevol executiu d’un país democràtic. La transparència permet portar un control de l’acció de govern per part de la ciutadania, i serveix com a via per a l’empoderament d’aquesta a l’hora de prendre decisions. Trobem inacceptable que l’encarregat de coordinar la política de transparència del Govern de Catalunya sigui una persona que admet considera que aquesta perjudica l’acció de govern, i que per tant ha d’estar limitada. Així doncs, des de Pirates de Catalunya demanem la dimissió immediata de Francesc Homs com a conseller de la Presidència i responsable de les polítiques de transparència del Govern.El pasado 11 de marzo, el Consejero Francesc Homs, titular de la cartera de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, en el marco de unas jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Barcelona, declaraba que es necesario que haya límites en el conocimiento público de los datos del Gobierno de la Generalitat de Catalunya. Así mismo, declaraba que “no puedes hacerlo todo en nombre de la transparencia, porque si no, no tienes poder”, y que el poder “no puede ser transparente”, ya que si no “se queda desnudo para actuar” y eso “imposibilita la toma de decisiones”.

Desde Pirates de Catalunya lamentamos que quien haya hecho estas declaraciones sea el Consejero de la Presidencia, responsable del Departamento del Gobierno que gestiona y promueve el portal de transparencia de la Generalitat. El mismo consejero, que considera normal poner límites a la transparencia en la acción de gobierno, clausuraba en octubre de 2013 la I Jornada sobre la Transparencia en Catalunya, y declaraba en julio de 2014 que Catalunya se encontraba “en la Champions League” de los gobiernos autonómicos en términos de transparencia pero que eso no era motivo para “relajarse”, y que “nunca hay suficiente”.

Entendemos la transparencia no sólo como un pilar fundamental de la política propia de Pirates de Catalunya, sino como un valor que debería regir la acción de cualquier ejecutivo de un país democrático. La transparencia permite llevar un control de la acción de gobierno por parte de la ciudadanía, y sirve como vía para el empoderamiento de ésta a la hora de tomar decisiones. Encontramos inaceptable que el encargado de coordinar la política de transparencia del Gobierno de Catalunya sea una persona que considera que ésta perjudica la acción de gobierno, y que por tanto debe estar limitada. Así pues, desde Pirates de Catalunya pedimos la dimisión inmediata de Francesc Homs como consejero de la Presidencia y responsable de las políticas de transparencia del Gobierno.

Tagged with:
 

Nota dels editors: aquest article representa l’opinió del seu autor, Jordi Castellví. Versió en castellà aquí.

votingballotL’actual política institucional compta amb poca confiança per part de la ciutadania en general i dels joves en particular. Això ha portat, sovint, a afirmar que els joves “passen” de política, però el cert és que manifesten un notable interès per qüestions polítiques i desitgen crear el seu propi espai de participació.

Educació política és un concepte que mai ha tingut la simpatia ni de mestres, ni de polítics, i ni tan sols de mares i pares. És un concepte que no surt al currículum de forma explícita i que tampoc és mencionat en tertúlies o en debats quan es parla d’educació. Tanmateix l’educació política és un aspecte molt important en la formació dels ciutadans ja que vivim en una societat democràtica i, per tant, política.

El rebuig a l’educació política

En la meva opinió, bona part de les mares, els pares, i els professors i professores rebutgen la idea de l’educació política perquè els sona a adoctrinament. Aixi educació política seria doncs condicionar als alumnes perquè en un futur votin un o altre partit o es decantin per dretes o esquerres, o per nacionalismes. Consideren que la aquesta influència cultural educativa ha de venir, en aquest cas, de la família i que no s’ha de tractar a l’escola.

Per altra banda, entenc que els polítics, a més de pensar el que hem mencionat anteriorment, poden comprendre que educar a la ciutadania per participar en el joc democràtic de forma competent pot suposar un canvi social progressiu que faria perillar el seu poder i la seva manera d’actuar habitual.

Què és l’educació política?

L’escola té, entre altres responsabilitats, la d’ajudar els joves a descobrir el paper social que poden exercir com a ciutadans. L’escola és un bon espai per desenvolupar i fins i tot consolidar pràctiques polítiques democràtiques. L’educació política no és en cap cas adoctrinament sinó formar la ciutadania per a la participació en la comunitat i aixi gestionar directament el canvi social que està a les seves mans. L’educació política és en definitiva educació per a la convivència democràtica i per l’acció social en comunitat.

L’educació política i la democràcia directa

L’exercici de la democràcia és sempre contextual però l’aspiració a cotes cada cop més elevades de democràcia no té fi. En aquest sentit, la democràcia directa és una cota de democràcia més elevada que la que tenim actualment. La materializacio d’aquesta aspiració natural de la democràcia passa ineludiblement per l’educació política i, per tant, la democràcia depèn de l’educació política per assolir tota la seva força.

———————————-

La actual politica institucional cuenta con poca confianza por parte de la ciudadanía en general y de los jovenes en particular. Esto ha llevado, a menudo, a afirmar que los jóvenes “pasan” de política, pero lo cierto es que manifiestan un notable interés por cuestiones políticas y desean crear su propio espacio de participación.

Educación política es un concepto que nunca ha tenido la simpatía ni de maestros, ni de políticos, y ni siquiera de madres y padres. Es un concepto que no sale en el currículo de forma explícita y que tampoco es mencionado en tertulias o en debates cuando se habla de educación. Sin embargo la educación política es un aspecto muy importante en la formación de los ciudadanos ya que vivimos en una sociedad democrática y, por tanto, política.

El rechazo a la educación política

En mi opinión, una buena parte de las madres, los padres, y los profesores rechazan la idea de la educación política porque les suena a adoctrinamiento. Así educación política sería condicionar los alumnos para que en un futuro voten uno u otro partido o se decanten por derechas o izquierdas, o por nacionalismos. Consideran que esta influencia cultural debe venir de la familia y que por lo tanto no se debe tratar en la escuela.

Por otra parte, entiendo que los políticos, además de pensar lo mencionado anteriormente, pueden comprender que educar a la ciudadanía para participar en el juego democrático de forma competente puede suponer un cambio social progresivo que haría peligrar su poder y su manera de actuar habitual.

¿Qué es la educación política?

La escuela tiene, entre otras responsabilidades, la de ayudar a los jóvenes a descubrir el papel social que pueden ejercer como ciudadanos. La escuela es un buen espacio para desarrollar e incluso consolidar prácticas políticas democráticas. La educación política no es en ningún caso adoctrinamiento sino formar a la ciudadanía para la participación en la comunidad y gestionar el cambio social que está en sus manos. La educación política es en definitiva educación para la convivencia democrática y para la acción social en comunidad.

La educación política y la democracia directa

El ejercicio de la democracia es siempre contextual pero la aspiración a cotas cada vez más elevadas de democracia no tiene fin. En este sentido, la democracia directa es una cota de democracia más elevada que la que tenemos actualmente. La materialización de esta aspiración natural de la democracia pasa ineludiblemente por la educación política y, por tanto, la democracia depende de la educación política para alcanzar toda su fuerza.

 

Camí a cinc anys, ha arribat el moment de fer un pas més enllà i posar les bases del que serà el futur del partit, amb una estructura que ens permeti afrontar els reptes que ens esperen, tal com s’ha decidit en aquesta votació.

Aquesta nova etapa la construeixes tu amb els teus suggeriments, crítiques i propostes. Continua llegint i assabenta’t de tots els terminis i com has de fer arribar les teves idees a projecte2016@pirata.cat.

Què és Projecte 2016?

És un procés de renovació de Pirates de Catalunya amb clar objectiu:

 1. Assentar el control i seguiment dels nous regidors pirates, o de les candidatures de confluència en les quals participem.
 2. Marcar unes línies de treball, intern i extern, per als propers anys.
 3. Preparar a PIRATA.CAT per a les eleccions generals i les autonòmiques.
 4. Adaptar el partit a les noves regles del joc que es marcaran en la nova Llei Orgànica de control de l’activitat economicofinancera dels Partits Polítics.

Per a això, considerem són necessaris varis punts:

 1. Allargar el període de vigència de l’actual Junta fins a l’1 de juliol de 2015, tal com s’ha tractat en l’Assemblea General del 13 de desembre i ratificat en el SPC.
 2. Començar un període de reforma d’estatuts i reglaments per adaptar-nos a la nova llei i poder començar un debat sobre el nostre funcionament.
 3. Preparar el partit, a nivell territorial i català, per al treball que s’haurà de realitzar una vegada acabades les eleccions locals.
 4. Tenir un debat clar i ampli sobre els objectius de Pirates per als propers anys a nivell electoral, en una Assemblea General temàtica, una vegada acabades les eleccions locals.
  És per això que presentem aquest projecte, que inclou una planificació inicial del partit des de gener fins a juny, sense oblidar el treball a realitzar per les territorials de cara a les eleccions municipals.

CALENDARI:

 • 20/01/14-14/02/15: Creació i debat de propostes
 • 01/02/15-14/02/14: Votació d’esmenes a la totalitat i creació d’esmenes a la ponència adaptació a nova legislació

En cas de no haver-hi o no sortir aprovada esmena a la totalitat:

 • 15/02/15-28/02/15: Votació esmenes parcials i votació de la ponència i les seves esmenes
 • 01/03/15-14/03/15: Votació del text complet i preparació dels nous reglaments
 • 15/03/15-28/03/15: Votació dels nous reglaments

En cas d’haver estat aprovada esmena a la totalitat:

 • 15/02/15-21/02/15 Creació i adaptació de propostes a l’esmena a la totalitat
 • 22/02/15-07/03/15: Votació esmenes
 • 07/03/15-14/03/15: Preparació dels nous reglaments (es podrà començar amb anterioritat, en punts sense esmenes)
 • 15/03/15-28/03/15: Votació dels nous reglaments
 • Sábado 28/03/15: Assemblea General
 • Abril i Maig: treball ple de campanya de les municipals
 • 01/06/15-13/06/15: 2ª Votació d’estatuts i reglaments i presentació de candidats a la Junta de Pirata.cat
 • 14/06/15-27/06/15: Votació de la nova junta de Pirata.cat
 • Dissabte 27/06/15: Assemblea General temàtica: ‘Projecte 2016′

REGLAMENTO ESTATUTS/REGLAMENTS

Ponència per a l’adaptació a la nova llei de control de l’activitat econòmicofinancera

La Junta, o aquelles persones a les quals determini la mateixa, i que haurà d’incloure almenys un jurista, hauran de realitzar una ponència de modificació d’estatuts per adaptar-se a la nova Llei Orgànica de control de l’activitat econòmicofinancera dels Partits Polítics.

El termini màxim de presentació serà el dia 1 de febrer.

Els afiliats podran realitzar esmenes a aquesta ponència fins a 24 hores abans d’inici de les votacions.

En cas d’existir aquestes esmenes, els afiliats hauran de votar entre ambdues propostes per aprovar, i en cas de no existir, els afiliats hauran de ratificar o rebutjar la ponència, en cadascun dels punts que es reformi.

Creació i debat de propostes

Juntament amb les reformes obligatòries, es podran realitzar propostes per esmenar de manera total o parcial els actuals estatuts.

Hi ha dos tipus de esmenes:

Les esmenes hauran de contenir:

 • Autoria: nom o pseudònim de la persona o equip que fa la proposta.
 • Títol: nom identificatiu (lliure).
 • Raonament: explicació dels motius per proposar les esmenes.
 • Els articles a modificar: en cas que no es tracti d’una esmena a la totalitat.
 • Formulat: text de les esmenes en si.

Les esmenes podran ser presentades per qualsevol persona, afiliat o no, fins a 24 hores abans de l’inici de la votació.

Queda a consideració de cada afiliat o grup d’afiliats, l’obrir l’elaboració d’aquesta esmena a la resta d’afiliats o simpatitzants de partit.

No es podran vincular propostes que no tinguin una relació directa entre elles, per a això deuran formular-se dues propostes diferents.

Totes les esmenes hauran de respectar els principis del partit, l’ideari i els Drets Humans.

Les esmenes hauran de comunicar-se a projecte2016@pirata.cat. Se centralitzarà la informació en http://projecte2016.pirata.cat/.

El treball de gestió i publicació de propostes, recaurà en la Junta, podent aquesta derivar el treball en voluntaris, sempre que es comuniqui públicament.

L’ordenament d’esmenes sobre un determinat articulat per a la seva votació, recaurà en la Junta, podent aquesta derivar el treball en voluntaris, sempre que es comuniqui públicament.

La Junta, o els voluntaris públicament assignats per aquesta, exercint la seva funció de revisió i gestió, podran comunicar-se amb la persona que ha fet una determinada proposta per a modificació o rebuig si no s’ajusto a les condicions d’aquest reglament.

El període d’esmena serà des del moment de presentació de les esmenes fins a a la mitjanit (00:00) del dia de la votació.

Votació de les propostes

La votació de les propostes, ja siguin de la ponència per a l’adaptació a la nova legislació, les parcials o a la totalitat, hauran de ser aprovades per dos terços dels afiliats que participin en la votació, tal com estableix l’article 11.G dels presents estatuts.

Després de la votació de les propostes parcials, si no ha estat acordada una a la totalitat, es tornarà a votar el conjunt dels estatuts sortits d’aquesta votació. Aquest text haurà de ser elaborat pels tres afiliats amb més esmenes aprovades en les votacions, sense perjudici de la participació de voluntaris.

Si s’aprova una esmena a la totalitat, es permetrà durant una setmana, realitzar esmenes a la mateixa, o adaptar les realitzades als anteriors estatuts. No es requerirà de segona votació, en haver estat aprovat el text complet en la primera votació. El text final serà realitzat pels ponents de l’esmena a la totalitat i els que presentin esmenes de la mateixa, sense perjudici de la participació de voluntaris.

Creació dels nous reglaments

En cas que les propostes aprovades modifiquin reglaments, o requereixin de la creació de nous, els ponents hauran d’encapçalar aquest treball, immediatament posterior a les votacions, a través dels PAD’s del partit, perquè tothom pugui col·laborar.

Segunda votación de los estatutos y el reglamento

Tal com estableix l’article 11.G dels presents estatuts, deurà realitzar-se una segona votació, en la assemblea general posterior, per l’aprovació del text definitiu, aquesta es realitzarà una vegada acabades les eleccions generals i anteriorment a l’elecció de la nova junta, per tenir en compte les possibles modificacions de l’elecció i format de la junta.

VOTACIÓ DE LA NOVA JUNTA

La votació de la nova junta es realitzarà 15 dies abans de l’Assemblea General temàtica, i es tancarà en la mateixa, sempre que l’Assemblea General autoritzi la seva pròrroga.

Aquesta votació estarà marcada en els nous estatuts i, per tant, començarà un dia després de la segona votació dels mateixos.

ASSEMBLEA GENERAL TEMÀTICA: ‘PROJECTE 2016′

L’Assemblea General temàtica haurà de, al seu inici, anunciar els resultats (i el tancament) de les votacions per als canvis d’Estatuts, reglaments i la nova Junta de partit (en cas d’haver estat aprovada la pròrroga de sis mesos), així com els punts urgents i tècnics que siguin necessaris per al dia a dia del partit.

Una vegada finalitzat aquest tràmit, el debat giraria entorn de la línia que seguirà pirates en els propers mesos, així com establir la manera de facilitar i controlar la labor dels nous regidors, o membres de les confluències on participem.

2012-11-08-23.17.02

Tras casi cinco años, ha llegado el momento de dar un paso más allá y poner las bases del que será el futuro del partido, con una estructura que nos permita afrontar los retos que nos esperan, tal como se ha decidido en esta votación.

Esta nueva etapa la construyes tú con tus sugerencias, críticas y propuestas. Continúa leyendo y entérate de todos los plazos y como tienes que hacer llegar tus ideas a projecte2016@pirata.cat.

¿Qué es Proyecto 2016?

Es un proceso de renovación de Pirates de Catalunya con claro objetivo:

 1. Asentar el control y seguimiento de los nuevos regidores piratas, o de las candidaturas de confluencia en las cuales participemos.
 2. Marcar unas líneas de trabajo, interno y externo, para los próximos años.
 3. Preparar a PIRATA.CAT para las elecciones generales y las autonómicas
 4. Adaptar el partido a las nuevas reglas del juego que se van a marcar en la nueva Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos.

Para esto, consideramos es necesario varios puntos:

 1. Alargar el periodo de vigencia de la actual Junta hasta el 1 de julio de 2015, tal como se ha tratado en la Asamblea General del 13 de diciembre y ratificado en el SPC.
 2. Comenzar un periodo de reforma de estatutos y reglamentos para adaptarnos a la nueva ley y poder comenzar un debate sobre nuestro funcionamiento.
 3. Preparar el partido, a nivel territorial y catalán, para el trabajo que se deberá realizar una vez terminadas las elecciones locales.
 4. Tener un debate claro y amplio sobre los objetivos de Pirates para los próximos años a nivel electoral, en una Asamblea General temática, una vez acabadas las elecciones locales.
  Es por ello que presentamos este proyecto, que incluye una calendarización inicial del partido desde enero hasta junio, sin olvidar el trabajo a realizar por las territoriales de cara a las elecciones municipales.

CALENDARIO:

 • 20/01/14-14/02/15: Creación y debate de propuestas
 • 01/02/15-14/02/14: Votación de enmiendas a la totalidad y creación de enmiendas a la ponencia adaptación a nueva legislación

En caso de no haber o no salir aprobada enmienda a la totalidad:

 • 15/02/15-28/02/15: Votación enmiendas parciales y votación de la ponencia y sus enmiendas
 • 01/03/15-14/03/15: Votación del texto completo y preparación de los nuevos reglamentos
 • 15/03/15-28/03/15: Votación de los nuevos reglamentos

En caso de haber sido aprobada enmienda a la totalidad:

 • 15/02/15-21/02/15 Creación y adaptación de propuestas a la enmienda a la totalidad
 • 22/02/15-07/03/15: Votación enmiendas
 • 07/03/15-14/03/15: Preparación de los nuevos reglamentos (se podrá empezar con anterioridad, a puntos sin enmiendas)
 • 15/03/15-28/03/15: Votación de los nuevos reglamentos
 • Sábado 28/03/15: Asamblea General
 • Abril y Mayo: trabajo pleno de campaña de las municipales
 • 01/06/15-13/06/15: 2ª Votación de estatutos y reglamentos y presentación de candidatos a la Junta de Pirata.cat
 • 14/06/15-27/06/15: Votación de la nueva junta de Pirata.cat
 • Sábado 27/06/15: Asamblea General temática: ‘Proyecto 2016′

REGLAMENTO ESTATUTOS/REGLAMENTOS

Ponencia para la adaptación a la nueva ley de control de la actividad económicofinanciera

La Junta, o aquellas personas a las que determine la misma, y que deberá incluir al menos un jurista, deberán realizar una ponencia de modificación de estatutos para adaptarse a la nueva Ley Orgánica de control de la actividad económicofinanciera de los Partidos Políticos.

El plazo máximo de presentación será el día 1 de febrero.

Los afiliados podrán realizar enmiendas a esta ponencia hasta 24 horas antes de inicio de las votaciones.

En caso de existir estas enmiendas, los afiliados deberán votar entre ambas propuestas para aprobar, y en caso de no existir, los afiliados deberán ratificar o rechazar la ponencia, en cada uno de los puntos que se reforme.

Creación y debate de propuestas

Junto con las reformas obligatorias, se podrán realizar propuestas para enmendar de manera total o parcial los actuales estatutos.

Hay dos tipos de enmiendas:

Las enmiendas deberán contener:

 • Autoría: nombre o pseudónimo de la persona o equipo que hace la propuesta.
 • Título: nombre identificativo (libre).
 • Razonamiento: explicación de los motivos para proponer las enmiendas.
 • El o los artículos a modificar: en caso que no se trate de una enmienda a la totalidad.
 • Formulado: texto de las enmiendas en sí.

Las enmiendas podrán ser presentadas por cualquier persona, afiliado o no, hasta 24 horas antes del inicio de la votación.

Queda a consideración de cada afiliado o grupo de afiliados, el abrir la elaboración de esta enmienda al resto de afiliados o simpatizantes de partido.

No se podrán vincular propuestas que no tengan una relación directa entre ellas, para ello deberán de formularse dos propuestas diferentes.

Todas las enmiendas deberán respetar los principios del partido, el ideario y los Derechos Humanos.

Las enmiendas deberán comunicarse a projecte2016@pirata.cat. Se centralizará la información en http://projecte2016.pirata.cat/.

El trabajo de gestión y publicación de propuestas, recaerá en la Junta, pudiendo esta derivar el trabajo en voluntarios, siempre y cuando se comunique públicamente.

El ordenamiento de enmiendas sobre un determinado articulado para su votación, recaerá en la Junta, pudiendo esta derivar el trabajo en voluntarios, siempre y cuando se comunique públicamente.

La Junta, o los voluntarios públicamente asignados por esta, ejerciendo su función de revisión y gestión, podrán comunicarse con la persona que ha hecho una determinada propuesta para modificación o rechazo si no se ajusto a las condiciones de este reglamento.

El período de subsanación será desde el momento de presentación de las enmiendas hasta a la medianoche (00:00) del día de la votación.

Votación de las propuestas

La votación de las propuestas, ya sean de la ponencia para la adaptación a la nueva legislación, las parciales o a la totalidad, deberán ser aprobadas por dos tercios de los afiliados que participen en la votación, tal y como establece el artículo 11.G de los presentes estatutos.

Tras la votación de las propuestas parciales, si no ha sido acordada una a la totalidad, se volverá a votar el conjunto de los estatutos salidos de esta votación. Este texto deberá ser elaborado por los tres afiliados con más enmiendas aprobadas en las votaciones, sin perjuicio de la participación de voluntarios.

Si se aprueba una enmienda a la totalidad, se permitirá durante una semana, realizar enmiendas a la misma, o adaptar las realizadas a los anteriores estatutos. No se requerirá de segunda votación, al haber sido aprobado el texto completo en la primera votación. El texto final será realizado por el o los ponentes de la enmienda a la totalidad y los enmendantes de la misma, sin perjuicio de la participación de voluntarios.

Creación de los nuevos reglamentos

En caso de que las propuestas aprobadas modifiquen reglamentos, o requieran de la creación de nuevos, los ponentes deberán encabezar este trabajo, inmediatamente posterior a las votaciones, a través de los PAD’s del partido, para que todo el mundo pueda colaborar.

Segunda votación de los estatutos y el reglamento

Tal y como establece el artículo 11.G de los presentes estatutos, deberá de realizarse una segunda votación, en la asamblea general posterior, para la aprobación del texto definitivo, esta se realizará una vez acabadas las elecciones generales y anteriormente a la elección de la nueva junta, para tener en cuenta las posibles modificaciones de la elección y formato de la junta.

VOTACIÓN DE LA NUEVA JUNTA

La votación de la nueva junta se realizará 15 días antes de la Asamblea General temática, y se cerrará en la misma, siempre y cuando la Asamblea General autorice su prórroga.

Esta votación estará marcada en los nuevos estatutos y, por tanto, comenzará un día después de la segunda votación de los mismos.

ASAMBLEA GENERAL TEMÁTICA: ‘PROYECTO 2016′

La Asamblea General temática deberá, a su inicio, anunciar los resultados (y el cierre) de las votaciones para los cambios de Estatutos, reglamentos y la nueva Junta de partido (en caso de haber sido aprobada la prórroga de seis meses), así como los puntos urgentes y técnicos que sean necesarios para el día a día del partido.

Una vez finalizado este trámite, el debate giraría en torno a la línea que seguirá piratas en los próximos meses, así como establecer la manera de facilitar y controlar la labor de los nuevos regidores, o miembros de las confluencias donde participemos.